Hanfod Allweddol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) yw’r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, yn gwasanaethu chwarter o’r boblogaeth genedlaethol. Rydym yn darparu gofal ar draws Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam, yn ogystal â rhai rhannau o Ganolbarth Cymru, Swydd Gaer a Swydd Amwythig. Mae’r Bwrdd Iechyd yn darparu amrywiaeth llawn o wasanaethau cychwynnol, cymunedol, meddyliol ac ysbyty llym ar draws tri ysbyty dosbarth, 22 ysbyty cymuned a rhwydwaith o dros 90 o ganolfannau iechyd, clinigau, canolfannau tîm iechyd cymunedol ac unedau iechyd meddwl. Mae BIPBC hefyd yn cydlynu gwaith 113 o feddygfeydd a gwasanaethau’r GIG sy’n cael eu darparu gan ddeintyddion, optegwyr a fferyllwyr ar draws y rhanbarth.

Adfywio gofal iechyd yng Ngogledd Cymru

Nid yw'n gyfrinach bod y GIG yng Ngogledd Cymru wedi cael ei chyfran deg o heriau, ond mae ymdrechion rhagorol ein gweithlu bob amser wedi disgleirio. Mae BIPBC yn datblygu ac yn symud i gyfeiriad cadarnhaol o ganlyniad i'w cynllunio strategol a buddosoddiad ychwanegol mewn isadeiledd a sianeli cyfathrebu fwy tryloyw rhwng staff ac aelodau'r Bwrdd. Bydd recriwtio a chadw a datblygu gweithlu talentog ac amrywiol yn cyflymu ein taith. Felly beth am ddod ac adeiladu eich dyfodol drwy ein helpu i ffurfion ein dyfodol ni?

Yn 2016 a 2017 cawsom ein hasesu fel un o’r 100 Cyflogwr Gorau yn y DU yn y Mynegai Cydraddoldeb Gweithlu blynyddol—arolwg meincnodi cenedlaethol o arferion cyflogi. Yn 2018 bu i ni gamu fyny’r mynegai at safle 51, ond yn fwy arwyddocaol rydym yn awr yn yr ail safle ar gyfer sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn y DU

Mae BIPBC yn falch o gael ei gydnabod fel “Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd”.  Cynlluniwyd hwn i anfon neges amlwg i ymgeiswyr anabl y gallent ddisgwyl cael eu trin yn deg yn y broses recriwtio ac yn eu cyflogaeth os byddent yn llwyddiannus.

Nod yr ymgyrch hon yw “Gwneud y gweithle ym Mhrydain y gorau y gall fod i ferched beichiog a rhieni newydd”. Roedd BIPBC ymysg y cyntaf o’r 150+ sefydliad sydd yn awr wedi cofrestru.

"Rwy'n hynod falch fy mod wedi sefydlu Celtic Pride - rhwydwaith cymorth LGBT+ y Bwrdd Iechyd. Cafodd BIPBC ei enwi’n un o 100 Cyflogwr Gorau’r DU gan Stonewall yn 2016, 2017 a 2018"   
Billy
Cadeirydd Celtic Pride
"Mae yna gyfleoedd ar gyfer dilyniant da yn yr Ymddiriedolaeth. Cyn pen dwy flynedd o gymhwyso, cefais ddyrchafiad i Uwch Ffisiolegydd Cardiaidd."   
James Jeffries
Uwch Ffisiolegydd Cardiaidd
"Mae mor werth chweil, rwyf wedi dysgu sgiliau bywyd gwerthfawr oddi wrth gleifion a’m cyd-weithwyr ac mae pob un ohonynt yn hynod ysbrydoledig."   
Fazal
Gwirfoddolwyr Radio Ysbyty
"Rwyf wedi bod yn gweithio i’r Ymddiriedolaeth ers 25 mlynedd. Mae pethau'n newid mewn gofal iechyd, ond mae’r bobl rydych yn gofalu amdanynt mor werthfawrogol o’r gwasanaethau rydych yn eu darparu, mae'n gwneud gweithio yng Ngogledd Cymru yn bleser."  
Olwen
Ymgynghorydd Iechyd Rhywiol
"Y rhan fwyaf o foreau byddaf yn rhedeg llwybr 5km o amgylch y bryniau o gwmpas Abergele. Ar ôl cawod boeth af drosodd i’r swyddfa, lle byddaf yn datblygu, adeiladu ac integreiddio atebion creadigol yn ein Porth Gwybodeg."    
Chris
Datblygwr Cymwysiadau TGCh
“Rwy’n byw mewn pentref bach o'r enw Penmaenmawr sydd ar yr arfordir. Bob bore byddaf yn deffro ac yn gweld y môr ac wrth gerdded allan o'm drws ffrynt gallaf weld y mynyddoedd i’r cyfeiriad arall.”   
Daniel
Uwch Technolegydd Clinigol
previous next
Back