Rhoi cymorth busnes i staff clinigol ac anghlinigol.  

Mae llawer o gyfleoedd Gweinyddol a Chlercyddol newydd yn codi bob mis yn BIPBC ar hyn o bryd. P'un  a ydych am wella eich profiad gofal iechyd, dechrau gyrfa yn y GIG yng Ngogledd Cymru neu wneud gwahaniaeth - mae gennym gyfle swyddi ar eich cyfer chi.

Wrth reswm, mae'n rhaid i'r Bwrdd Iechyd fod yn drefnus a chadw cofnodion manwl o gleifion a staff. Mae angen i gleifion a sefydliadau eraill allu cysylltu â BIPBC, i weld yr unigolyn cywir a siarad ag ef sy'n gallu rhoi'r cymorth sydd ei angen arnynt. Gallai hynny gynnwys trefnu apwyntiad, rhoi cyngor neu dalu anfoneb.

Mae rolau gweinyddol yn cynnwys:

  • Clerc
  • Staff Cofnodion Iechyd
  • Derbynnydd
  • Ysgrifennydd / Teipydd
  • Ysgrifennydd Meddygol / Cynorthwyydd Personol
  • Teleffonydd / Gweithredwr Switsfwrdd
  • Adnoddau Dynol / Gweithlu a Datblygu'r Sefydliad
  • Technoleg gwybodaeth / Gwybodeg

Ar gyfer unrhyw rôl weinyddol, bydd angen safon dda o lythrennedd a rhifedd arnoch. Fel arfer, byddem yn gofyn am gymwysterau TGAU (neu gyfwerth) mewn Saesneg a Mathemateg. Mae sgiliau a chymwysterau TG o fantais hefyd gan fod cynifer o systemau’r GIG yn ddibynnol ar TG erbyn hyn.  Byddech yn defnyddio eich sgiliau o ran rheoli amser, trefnu a chyfathrebu mewn unrhyw rôl weinyddol.

Mae digon o gyfleoedd i ddilyn cymwysterau pellach ac i ddatblygu yn eich gyrfa. Gallech aros mewn rôl weinyddol, efallai trwy ddod yn Arweinydd Tîm neu’n Oruchwyliwr. Gallech ddatblygu i fod yn Rheolwr Gweinyddol.  Gallech symud ymlaen at rolau gofal iechyd ehangach hefyd. Os ydych yn hoffi ffigurau, gallech ddefnyddio eich sgiliau a’ch profiad i symud ymlaen at faes cyllid. Neu os yw TG yn mynd â’ch bryd chi, gallech symud ymlaen at faes gwybodeg. 

Mae rhai staff gweinyddol, megis Clercod Ward neu Dderbynyddion yn cael llawer o gyswllt â chleifion. Mae staff eraill fel gweithredwyr switsfwrdd yn gweithio o bencadlysoedd ac yn gweithio’n bennaf gyda staff gweinyddol eraill. Efallai y bydd teipyddion, ysgrifenyddion a chynorthwywyr personol yn gweithio o ysbytai ac efallai y bydd ganddynt gyswllt â staff gofal iechyd, ond heb fawr ddim cyswllt â chleifion os o gwbl. 

Hyfforddiant a Datblygiad

Mae digon o gyfleoedd i ddilyn cymwysterau pellach ac i symud ymlaen yn eich gyrfa. Gallech aros mewn rôl weinyddol, efallai trwy ddod yn arweinydd tîm neu’n oruchwyliwr. Gallech fynd yn eich blaen i ddod yn rheolwr gweinyddol.  Gallech symud ymlaen at rolau gofal iechyd ehangach hefyd.  Os ydych yn hoffi ffigurau, gallech ddefnyddio eich sgiliau a’ch profiad i symud ymlaen at faes cyllid. Neu os yw TG yn mynd â’ch bryd chi, gallech symud ymlaen at faes Gwybodeg. 

Mae rhai staff gweinyddol, fel clercod ward neu dderbynyddion yn cael llawer o gyswllt â chleifion. Mae staff eraill fel gweithredwyr switsfwrdd yn gweithio o bencadlysoedd ac yn gweithio’n bennaf gyda staff gweinyddol eraill. Efallai y bydd teipyddion, ysgrifenyddion a chynorthwywyr personol yn gweithio o ysbytai ac efallai y bydd ganddynt gyswllt â staff gofal iechyd, ond heb fawr ddim cyswllt â chleifion os o gwbl.

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Am unrhyw gwestiynau sydd gennych o bosibl ynglŷn â’n galwedigaeth, ebostiwch BCUHB.WorkforceServices@wales.nhs.uk

Back