Ein gweithlu mwyaf

Gallech helpu i drin bys troed wedi torri neu asesu diet rhywun a gwneud argymhellion. Mae’r Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd (AHPs) yn cyfrif am fwy na 60% o weithlu BIPBC ac yn cynnwys popeth o Bodiatrydd, Dietegydd a Therapyddion Cerddoriaeth, i Ffisiotherapydd, Radiograffydd Diagnostig, Radiograffydd Therapiwtig a Therapydd Iaith a Lleferydd.  

P’un a oes gennych ddiddordeb mewn gwyddorau, y celfyddydau neu symud corfforol, mae gan BIPBC rôl sy’n addas i chi.

Mae gofynion mynediad i fod yn AHP yn amrywio, ac mae caffael y wybodaeth a sgiliau i ddod yn weithiwr proffesiynol yn golygu hyfforddi ac astudio ar lefel gradd neu ddiploma.

Mae’r gofynion academaidd a’r galwadau hyfforddi’n uchel, ond mae’r gwobrau’n uchel hefyd, o ran boddhad swydd a rhagolygon gyrfa.

Ymreolaeth a gwaith tîm

Mae AHPs yn cynnal eu llwythi gwaith eu hunain ac yn gweithio fel gweithwyr proffesiynol annibynnol, er enghraifft yn gweithio’n uniongyrchol â chleifion i ddatblygu therapïau rhyngweithiol i gynorthwyo adferiad.

Ond bydd AHPs hefyd yn rhan o dîm ac efallai’n arwain un hyn yn oed. Efallai y bydd hyn yn golygu gweithio ag AHPs neu weithwyr proffesiynol eraill megis meddygon teulu, meddygon ysbyty, athrawon neu weithwyr cymdeithasol. Bydd AHPs yn gweld cleifion a chleientiaid mewn gwahanol gwmpasoedd a byddant yn gweithio mewn ysbytai, clinigau, gwasanaethau tai, cartrefi pobl, ysgolion a cholegau, i enwi nifer fach yn unig.

Rolau cymorth

Mae BIPBC angen amrywiaeth o staff cymorth hanfodol hefyd. Nid yw’r rolau hyn yn gofyn am unrhyw gymwysterau academaidd penodol, felly edrychwch ar ein Rolau Cymorth. 

Cyfleoedd Hyfforddi a Datblygu ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd 

Cydnabyddwn y gall y broses o ennill profiad pellach mewn amgylchedd â chymorth, neu o ddatblygu diddordebau clinigol neu arwain fod yn eithaf heriol i Weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd ar ôl cwblhau eu rhaglenni hyfforddiant arbenigol a ragnodir: cefnogaeth, mentoriaeth a hyfforddiant parhaus, edrychwch beth allwn wneud i chi a'ch rôl:

Therapyddion Iaith a Lleferydd

Mae gennym Fframwaith Cefnogaeth Cefnogol ar gyfer Ymarferydd sydd newydd gymhwyso o fewn BIPBC. Bydd gennych fentor yn ogystal â ffrind penodol (rhywun sy’n gymharol newydd eu hunain) i'ch cefnogi i gwblhau eich cymhwysedd NQP, a hefyd i gael clust i wrando wrth i chi setlo. 

Mae'r gwasanaeth yn ddigon mawr i gael nifer o unigolion sydd â digonedd o brofiad clinigol i'ch cefnogi, ond eto yn ddigon bach i fod yn gyfeillgar ac agos atoch.  Mae cymryd rhan yn CEN a datblygiad gwaith proffesiynol RCSLT (a hwb Cymru) yn cael ei annog, gan ei fod yn dod a'ch holl syniadau at welliant parhaus ein gwasanaeth.

Podiatreg

Rydym yn sicrhau bod pob unigolyn newydd yn cael mentor a fydd yn eu helpu setlo, ym mhob agwedd glinigol neu anghlinigol o fyd gwaith. Rydym yn cymryd camau dros gyfnod o amser er mwyn gwneud yn siŵr bod staff yn gallu ymdopi â lefel y gwaith wrth fod mewn amgylchedd newydd.

Mae diabetes yn faes lle rydym yn rhagori gyda'r cyfraddau isaf am dorri aelodau’r corff i ffwrdd yng Nghymru am y chwe blynedd yn olynol, ac mae gan bob un o'r tri safle llym dîm arbenigol pwrpasol o bodiatregwyr sy'n cysylltu ag arbenigeddau eraill i gyflawni'r rôl bodiatreg werth chweil hon. Mae un o'n podiatregwyr diabetes wedi cael cymorth i ddod yn un o'r rhai cyntaf i ragnodi yn y wlad. Rydym yn annog staff i gylchdroi trwy'r timau hyn ac i ddatblygu sgiliau gwerthfawr.

Mae'r holl olygfeydd ysblennydd yn golygu llawer o gerdded a chwaraeon felly mae'r straen i'w deimlo ar y traed! Ac mae'r Timau Biomecaneg yma i helpu; gyda dau labordy orthoteg ac un yn gwneud dyfeisiau pwrpasol CADCAM. Mae timau biomecaneg arbenigol ym mhob  un o'r tri thîm erbyn hyn ac rydym yn annog cylchdroi gan fod hyn o ddiddordeb i lawer, ac mae'n cynnwys rolau orthopaedig a CMATS arbenigol.

Orthoteg

Mae ein tîm o saith Orthotydd yn cyflwyno cyfres orthotig ar draws ardal ysblennydd BIPBC.  Caiff gwaith ei wneud yn y gymuned ac yn amgylchedd y ward ac unwaith eto, cewch gymorth llawn yn y lle cyntaf er mwyn sicrhau nad ydych yn ansicr ynghylch yr hyn sydd gennych i'w wneud. Mae gennym gymwyseddau a fydd yn eich arwain trwy'r prosesau clinigol gofynnol yn PBC a chewch eich cynorthwyo'n llawn trwy gydol y broses hon.

Dieteteg

Rydym yn ymdrechu i gyflwyno mentrau gwella ansawdd a chewch eich annog a'ch cynorthwyo i ystyried ffyrdd gwell a mwy effeithiol o weithio. Felly pan welwch newid neu welliant, byddwn yn gweithio ar hyn gyda chi!

Mae ein Gwasanaethau Therapi'n hybu ffyrdd arloesol a gwell o weithio ac maent yn clodfori gwerthoedd craidd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Rydym yn gweithio'n ddiwyd gyda'n holl Bartneriaid i ddod â gofal yn nes at gartrefi cleifion, a sicrhau gofal teg ac optimaidd i bawb.

FfisiotherapiYmarferydd Adran Llawdriniaethau (ODP)

Mae'r Gwasanaeth Ffisiotherapi yn BIPBC yn arwain y ffordd o ran datblygu arferion ffisiotherapi ers nifer o flynyddoedd. Hwn oedd y gwasanaeth cyntaf yng Nghymru i gyflwyno Hunangyfeirio i faes ffisiotherapi ac i swyddi Uwch Ymarferwyr Ffisiotherapi mewn Gofal Cychwynnol. Mae ffisiotherapi yn BIPBC wedi arwain y ffordd o ran datblygu swyddi gofal cychwynnol ac mae wedi cyflwyno prosiectau cenedlaethol yn hyn o beth.

Mae gan y gwasanaeth strwythur clir o ran datblygiad gyrfaol, gan gynnig llwybrau rheoli a chlinigol.

Mae Llwybrau Clinigol yn cynnwys swyddi Arbenigwyr Clinigol Band 7 a rolau Uwch Ymarferwyr Band 8a mewn meysydd fel Gofal Cychwynnol, resbiradol, niwroleg, paediatreg, Orthopaedeg, Gwasanaethau Canser COTE a'r gymuned

Mae Llwybrau Arwain yn cynnwys cydlynydd safle B6, arweinydd tîm B7, rolau Dirprwy B8a a Phennaeth Gwasanaeth B8B. Ochr yn ochr â hyn, rydym yn cefnogi arwain a datblygu trwy astudio mewn swydd a chymwysterau allanol

Dyma wasanaeth mawr gyda rhyw 400 o staff. Mae hyn yn creu cyfleoedd ar gyfer datblygiadau mewn llawer o arbenigeddau a chyfleoedd i ddatblygu trwy gydol eich gyrfa.

Rydym yn croesawu myfyrwyr israddedig o Gaerdydd a phrifysgolion yn Lloegr hefyd. Caiff dechreuwyr newydd i'r gwasanaeth sesiwn ymsefydlu ac maent yn gweithio mewn timau o staff sy'n cynnwys uwch aelodau o staff; arbenigwyr clinigol ac uwch ymarferwyr sydd wrth law i roi addysg a hyfforddiant ategol, gan eich helpu i atgyfnerthu eich dysgu.

Mae gennym raglen hyfforddiant a datblygiad ôl-radd i ategu'r profiad datblygu ar batrwm cylch a enillwyd mewn arbenigeddau craidd fel orthopaedeg, gwasanaethau cymunedol, strôc ac adsefydlu. 

Gall staff ofyn am hyfforddiant ychwanegol mewn meysydd penodol er mwyn diwallu eu hanghenion datblygu hefyd lle maent yn cynorthwyo gofynion datblygu'r gwasanaeth.

Mae rhaglen datblygu barhaus, ac wrth i'ch gyrfa ddatblygu, efallai y bydd yn berthnasol i chi fynd ymlaen i ddatblygu sgiliau estynedig, gan ymgymryd â hyfforddiant ar lefel gradd meistr am sgiliau uwch wrth i chi ennill profiad clinigol.

Mae cyfleoedd gwych i staff cymorth hefyd sy'n gallu manteisio ar hyfforddiant mewn swydd a diploma trwy 'AGORED’ i ddatblygu sgiliau a thanategu gwybodaeth a rhoi mwy o hyder i chi o ran eich gwaith gyda chleifion.

Mae gan Ogledd Cymru lawer i'w gynnig - byddwch yn egnïol trwy fynd ar deithiau gwych yn cerdded, dringo, beicio a hwylio - waeth beth sy'n mynd â'ch bryd chi - mae gweithgareddau hamdden i'w cael yn y rhanbarth hardd hwn! 

Therapi Galwedigaethol

Mae'r Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol yn cynnig model goruchwylio ar gyfer yr holl staff sydd wedi'i seilio ar ganllawiau proffesiynol. Mae gennym gyfoeth o wybodaeth a sgiliau clinigol ar draws arbenigeddau Iechyd Corfforol, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu a Phaediatreg ac mae cyfleoedd newydd ar batrwm cylch ar draws yr arbenigeddau ar gael i raddedigion newydd. Mae gennym gydberthnasau gwaith agos ardderchog â'n cydweithwyr mewn awdurdodau lleol ac rydym yn gweld bod hwn yn gyfle datblygu a dysgu pellach. Rydym o'r farn mai gwasanaeth blaengar ydym ni, nid ydym yn ofni rhoi cynnig ar rywbeth newydd ac i roi cysyniadau newydd ar brawf i ddatblygu gwasanaethau, gan hybu meysydd arfer proffesiynol newydd er enghraifft, swyddi yn ddiweddar ym meysydd gofal cychwynnol, yr adran achosion brys a swyddi cyswllt seiciatrig. Rydym o'r farn mai ein staff yw'n caffaeliad mwyaf, gan gynorthwyo rolau proffesiynol, datblygiad a dilyniant gyrfaol.  Mae gennym gysylltiadau agos â'r brifysgol leol sy'n hyfforddi graddedigion gan fynd ati mewn modd rhagweithiol i gynorthwyo lleoliadau myfyrwyr a diwrnodau astudio proffesiynol.

Am unrhyw gwestiynau sydd gennych o bosibl ynglŷn â’n galwedigaeth, ebostiwch BCUHB.TherapyServices@wales.nhs.uk

Ymarferydd Adran Llawdriniaethau (ODP)

Mae Ymarferwyr Adran Llawdriniaethau (ODPs) yn rhan hanfodol o'r tîm amlddisgyblaethol theatr llawdriniaethau, sy’n darparu gofal o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y claf yn ystod anaestheteg, llawfeddygaeth ac adferiad, gan ymateb i anghenion seicolegol a chorfforol cleifion.

Rydym yn cefnogi staff sydd newydd gymhwyso ac yn eu hannog i adeiladu ar eu hyder a'u profiad, cyflawnir hyn gan raglen preceptoriaeth sefydledig. Mae yna raglen datblygu parhaus, gall staff ofyn am hyfforddiant ychwanegol mewn meysydd penodol i fodloni anghenion eu datblygiad a chefnogi gofynion gwella gwasanaeth.

Mae nifer o gyfleoedd datblygu gyrfa ar gyfer Ymarferwyr Adran Llawdriniaethau. Gan ddibynnu ar yr hyn rydych eisiau ei gael o'ch gyrfa a pha lwybr ydych eisiau ei gymryd, mae cyfleoedd i ddatblygu i Fand 6 a Band 7 (Arweinydd Tîm). Mae gennym berthnasau gwaith agos â'n Prifysgolion lleol a gallent gynnig datblygiad pellach a chyfleoedd dysgu i ni.

Edrychwch ar ein swyddi diweddaraf yma. Ar gyfer swyddi gwag i Ymarferwyr Adran Lawdriniaeth, edrychwch ar y ddau sector Nyrsio a Bydwreigiaeth a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd.

 

Back