Dysgu ac ennill profiad ar yr un pryd

Mae prentisiaethau'n rhan o'n hymrwymiad i gyflogi gweithlu amrywiol. Gan weithio gyda'n partneriaid addysg leol, rydym yn darparu rhaglenni dysgu a datblygu a gydnabyddir yn genedlaethol, a mynediad at opsiynau dysgu mewnol ehangach.

Beth yw prentisiaethau?

 • mae prentisiaethau'n cynnig hyfforddiant strwythuredig gyda BIPBC ac yn arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol
 • maent yn darparu llwybr i mewn i gannoedd o wahanol yrfaoedd, gan gynnwys llawer mewn sefydliadau sy'n darparu gofal iechyd GIG
 • gall prentisiaethau gymryd rhwng blwyddyn a phedair blynedd i'w gwblhau
 • maent ar agor i unrhyw un o 16 mlwydd oed
 • heblaw am ddysgu yn y gweithle, fe allwch chi fynd ar ddiwrnod  neu bloc o ddiwrnodau i ganolfan hyfforddi neu goleg
 • rydych yn gweithio tuag at gymhwyster cymhwysedd (yn seiliedig ar yr hyn gallwch ei wneud yn y gweithle) a chymhwyster gwybodaeth, neu gymhwyster sy'n cyfuno'r ddwy elfen
 • byddwch yn datblygu eich sgiliau, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg
 • os ydych rhwng 16 a 18 mlwydd oed neu'n 19+ ac yn eich blwyddyn gyntaf o brentisiaeth, dylech dderbyn yr isafswm cyflog Cenedlaethol ar gyfer prentisiaid, sef £3.40 yr awr (fel ym mis Hydref 2016). Fel arall mae gennych yr hawl i'r gyfradd Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer eich oedran.
 •  
 • Am beth rydym yn edrych?

 •  

 • Darparu gofal sy'n rhoi ein cleifion yn gyntaf er mwyn gwella'r gofal a'r profiad y mae cleifion yn ei gael
 • Yn dangos tosturi a dynoliaeth: dangos empathi, parch ac urddas ar gyfer ein cleifion a'n staff
 • Yn barod i ddatblygu'r Cymhwysedd sy'n ofynnol ar gyfer eich rôl prentis
 • Yn gallu gwrando a chyfathrebu'n agored ac yn onest gyda'n cleifion a'n staff
 • Gyda'r hyder i wneud y peth iawn: p'un ai siarad os oes gennych bryderon neu fod yn ddigon dewr i roi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio, dysgu ac arloesi 
 • Yn ymroddedig i gydweithio gyda'n cleifion a'n staff

Mathau o brentisiaethau

Rydym yn cynnig gwahanol brentisiaethau gan gynnwys Cyfrifeg, Gweinyddiaeth, Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd, Gwasanaethau Ystadau a Chyfleusterau, dim ond i enwi ychydig. Rydym yn gweithio tuag at ddatblygu llwybrau prentisiaeth newydd drwy'r amser.

Beth yw'r rhaglen astudio?

Byddwch yn cwblhau'r Fframwaith Prentisiaeth QCF priodol ar gyfer eich rôl. Bydd hyn yn cynnwys asesiad galwedigaethol ar y swydd, tystysgrifau technegol, cyfathrebu digidol, rhifedd a llythrennedd. Mae ein partner addysg yn eich cefnogi ynghyd â'ch tîm gwaith BIBPC. 

BIPBC, beth am ddilyniant?

Fel pob prentisiaeth yn BIPBC, ni allwn warantu swydd barhaol ar ddiwedd y rhaglen prentisiaid. Fodd bynnag, gallwn ddarparu sgiliau gwerthfawr, trosglwyddadwy i chi, cymwysterau ac yn bwysicach - profiad a fydd yn gweithredu fel bwrdd gwanwyn i yrfa yn y dyfodol. Mae prentisiaid blaenorol wedi elwa o hyn ac wedi mynd ymlaen at amrywiaeth o rolau o fewn BIPBC a'r gymuned ehangach.

Sut wyf yn cael mwy o wybodaeth?

Bydd yr holl swyddi prentisiaid yn cael eu hysbysebu trwy NHS Jobs a Gwasanaeth Prentisiaid Gyrfa Cymru.

Gallwch hefyd anfon e-bost at BCU.ApprenticeOpportunities@wales.nhs.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.

 

Back