Gwaith mewn ysbytai neu leoliadau cymunedol

Fel Cynorthwyydd Gofal Iechyd (HCA) byddwch yn gweithio o dan gyfarwyddyd gweithiwr proffesiynol gofal iechyd cymwys, nyrs fel arfer. Weithiau bydd staff sy’n gweithio mewn rolau HCA yn cael eu galw’n cynorthwywyr nyrsio neu nyrsys cynorthwyol.

Mae’r gwaith yn amrywio gan ddibynnu ar le rydych yn gweithio. Mewn ysbyty er enghraifft, efallai y byddwch:

 • yn golchi a gwisgo cleifion
 • yn gweini prydau ac yn helpu i fwydo cleifion
 • yn helpu pobl i symud o gwmpas
 • yn helpu pobl i fynd i’r toiled
 • gwneud gwelyau
 • siarad â chleifion a’u gwneud yn gyfforddus
 • monitro cyflyrau cleifion trwy gymryd tymereddau, pỳls, resbiradu a phwysau

Mewn canolfannau iechyd a meddygfeydd, efallai y byddwch:

 • yn diheintio cyfarpar
 • yn gwneud gwiriadau iechyd
 • yn ailstocio ystafelloedd ymgynghori
 • yn prosesu samplau i’r labordy
 • yn cymryd samplau gwaed
 • yn gwneud gwaith hybu iechyd neu addysg iechyd

Yn ogystal â nyrsys, bydd cynorthwywyr gofal iechyd yn gweithio â meddygon, bydwragedd a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd eraill. Mae ganddynt lawer o gyswllt â chleifion.

Gofynion mynediad 

Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol i ddod yn Gynorthwyydd Gofal Iechyd. Rydym yn disgwyl llythrennedd a rhifedd da ac efallai y gofynir am TGAU (neu gyfwerth) mewn Saesneg a mathemateg. Efallai y gofynir am gymhwyster gofal iechyd, fel BTEC neu NVQ.

Byddai disgwyl i chi feddu ar rywfaint o brofiad o ofal iechyd neu waith gofal. Gallai hyn fod o waith cyflogedig neu waith gwirfoddol. Weithiau mae yna brentisiaethau o fewn BIPBC sy’n gallu rhoi’r profiad i'ch galluogi i wneud cais am swyddi cynorthwyydd gofal iechyd.

Sgiliau a rhinweddau personol sydd eu hangen 

I fod yn Gynorthwyydd Gofal Iechyd, bydd angen i chi fod:

 • yn ofalgar a charedig
 • yn llon a chyfeillgar
 • yn fodlon i fod yn ymarferol â chleifion
 • yn fodlon i wneud tasgau gofal personol (ymolchi, mynd i’r toiled, ac ati)
 • yn gallu dilyn cyfarwyddiadau a gweithdrefnau
 • yn gallu gweithio mewn tîm ond gweithio ar eich liwt eich hun hefyd

Hefyd bydd angen arnoch:

 • sgiliau cyfathrebu, gan gynnwys gwrando
 • sgiliau trefnu
 • sgiliau arsylwi

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Anfonwch e-bost at ein tîm Addysg Nyrsio gydag unrhyw gwestiynau ac edrychwn ymlaen at glywed gennych BCU.nurserecruitment@wales.nhs.uk

 

Back