Pecyn deniadol

Pa bynnag faes o’r Bwrdd Iechyd byddwch yn ymuno ag ef, byddwch yn dod yn rhan o dîm talentog, angerddol sydd wedi ymrwymo i ddarparu’r gofal a thriniaeth orau i gleifion. Byddwch hefyd yn mwynhau un o’r pecynnau buddion mwyaf cystadleuol a hyblyg y mae unrhyw gyflogwr yn y DU yn ei gynnig.

Manteision gwyliau a chyflog

Mae pawb sy’n ymuno â ni yma yn BIPBC yn cael gwarant gyflog sy'n cyfateb i'w gallu, profiad a chyfrifoldebau a phob cyfle i’w gynyddu trwy'r raddfa gyflog sy’n berthnasol i’w rôl.

Ar ben eich cyflog sylfaenol, byddwn yn eich gwobrwyo â hawl i wyliau hael. Wrth ddechtau â'r GIG, bydd staff yn cael 27 diwrnod o absenoldeb â thâl. Ar ôl pum mlynedd o wasanaeth, mae’r hawl hon yn cynyddu i 29 diwrnod ac i 33 diwrnod ar ôl 10 mlynedd. Mae’r hawliau hyn yn ychwanegol at wyth gŵyl banc (mae’r hawl hon yn pro rata i staff rhan-amser ac yn eithrio staff meddygol a deintyddol sydd â threfniadau ar wahân).

Pensiwn gwych

Mae Cynllun Pensiwn y GIG hefyd yn fantais pwysig a gwerthfawr i unigolion sy’n gweithio yn y GIG. Gyda phecyn ardderchog o fuddion pensiwn yn cael ei gynnig, mae manteision ychwanegol Cynllun Pensiwn y GIG yn anodd eu dyblygu mewn mannau eraill.

Ystyriol o deuluoedd

Rydym hefyd yn cynnig nifer o fanteision sy'n ystyried teuluoedd, gan gynnwys cynlluniau talebau gofal plant, polisïau cydbwysedd bywyd a gwaith a chyfleusterau crèche ar y safle.

Gall pawb achu bywydau!

P’un a ydych wedi gweithio yn y GIG gydol eich oes, ynteu’n dechrau ar y llwybr i weithio mewn iechyd yn unig, gall y GIG yng ngogledd Cymru gynnig gyrfa gwerth chweil i chi. Os oeddech chi'n meddwl bod y GIG ar gyfer meddygon a nyrsys, yna meddyliwch eto!

Diogelwch ariannol

Ennill sicrwydd ariannol ar eich cyfer chi a'ch teulu pan fyddwch chi'n dod yn aelod parhaol o staff sy'n gweithio i'r GIG. Mae incwm rheolaidd gan gyflogwr cenedlaethol yn rhoi tawelwch meddwl i chi mewn economi cymharol ansefydlog.

Arbedion gwych

Gwnewch i'ch arian fynd ymhellach. Mae gweithio i’r GIG yn rhoi'r mynediad i chi at fyd o arbedion gwych ar draws brandiau enwog o fyd manwerthwyr, siopau teithio, ffonau symudol a darparwyr yswiriant. Rydym hyd yn oed yn cynnig gostyngiadau i’n staff sydd wedi ymddeol, Aelodau Ymddiriedolaeth Sylfaen, gwirfoddolwyr, elusennau sy'n gysylltiedig â’r GIG, gofalwyr a'ch ffrindiau a'ch teulu. 

 
Back