Cymraeg yw iaith gyntaf nifer fawr o drigolion Gogledd Cymru, ac oherwydd bod y rhan fwyaf o bobl yn gallu mynegi eu barn a’u hanghenion yn well yn eu mamiaith, mae BIPBC felly’n cydnabod bod galluogi ein cleifion i ddewis drwy gyfrwng pa iaith y maent am gyfathrebu gyda ni yn enghraifft o arfer da.

Yn wir, gan nad oes modd i rai o’n defnyddwyr gwasanaeth – megis plant, pobl hŷn ac unigolion bregus, yn enwedig – gyfleu eu hanghenion gofal yn effeithiol mewn unrhyw iaith ond am y Gymraeg, mae sicrhau bod ein cleifion yn cael y rhyddid i siarad eu hiaith gyntaf tra maent o dan ein gofal yn elfen greiddiol bwysig o ymrwymiad BIPBC i ddarparu gwasanaethau o’r safon uchaf.

Ein nod yw galluogi pawb sy’n derbyn neu’n defnyddio ein gwasanaethau i wneud hynny trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, yn ôl eu dewis personol, ac felly ’rydym yn arddel yr egwyddor y dylai’r ddwy iaith gael eu trin ar y sail eu bod yn gyfartal.

Cefnogaeth ar gyfer staff

I hwyluso hyn, mae’r Bwrdd Iechyd yn cyflogi Tîm y Gymraeg profiadol, sy’n darparu cefnogaeth, arweiniad a chyngor i’n staff, er mwyn sicrhau bod BIPBC yn gallu parhau i fod ar flaen y gad o ran darparu gofal iechyd yn ddwyieithog.

Gall ein staff ddatblygu a gwella eu sgiliau cyfrwng Cymraeg drwy fynychu gwersi gyda Thiwtor Iaith y Bwrdd Iechyd, tra mae Uned Gyfieithu BIPBC ar gael bob amser i drosi dogfennau o bob math o’r Saesneg i’r Gymraeg (neu o’r Gymraeg i’r Saesneg), fel bod ein defnyddwyr gwasanaethau yn gallu derbyn gwybodaeth yn ddwyieithog.

Ymhellach, mae ein Swyddogion Iaith  y Gymraeg yn gweithio’n barhaus i ddatblygu, cydlynu a monitro ystod o fentrau perthnasol, er mwyn hyrwyddo a hwyluso darpariaeth gwasanaethau dwyieithog o fewn y Bwrdd Iechyd.

Gan mai BIPBC yw’r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, mae gennym ddyletswydd statudol a moesol i borthi anghenion ieithyddol penodol cleifion Cymraeg eu hiaith, ac felly ’rydym yn falch iawn o’n hymdrechion parhaus i ddarparu a datblygu ystod gynyddol eang o wasanaethau gofal iechyd dwyieithog.

Back