Bydd yr harddwch yn eich syfrdanu!

O draethau syfrdanol ac arfordiroedd gwyllt i fynyddoedd mawreddog, mae gan ogledd Cymru’r cyfan. Credwn nad oes unman gwell i brofi iaith, diwylliant a hanes Cymru na siroedd y gogledd.

 

Mae gan Ogledd Cymru y cyfan

Lle bynnag y dewiswch fyw yng Ngogledd, ni fyddwch byth yn rhy bell o olygfa hardd, coedwig dawel neu lwybr cerdded ffres ar hyd promenâd glan môr. Dyna’r peth gwych am fyw a gweithio yng Ngogledd Cymru. Rydym yn gweithio'n galed ond mae gan yr hyn sydd o'n cwmpas bwerau adferol. 

Mewn ardal ble mae Parc Cenedlaethol Eryri ynghyd â threfi a dinasoedd gwych megis Bangor, Llanelwy, Wrecsam a heb son am ddigonedd o arfordir i'ch cadw'n brysur am sawl penwythnos i ddod, gan ddarparu seibiant tawel o fywyd gwaith a llawer mwy i gynnig na tref fawr.

Mwynhewch gostau byw isel

Yng Ngogledd Cymru mae rhai o gostau byw isaf y DU, ac mae llawer o'r boblogaeth yn mwynhau safon byw uchel. Mae prisiau eiddo, treth cyngor a hanfodion sylfaenol yn is na chyfartaledd y DU, sy’n golygu y gallwch wneud i’ch cyflog fynd ymhellach yng ngogledd Cymru. Os ydych wedi canfod eich bod wedi’ch prisio allan o'r farchnad eiddo mewn mannau eraill yn y DU, yna gallai symud i ogledd Cymru eich helpu i gychwyn ar ysgol eiddo, neu fyw mewn tŷ llawer mwy na’r hyn y mae’ch cyllideb yn ei ganiatáu yn eich lleoliad presennol.

"Symudais i Gymru ar ôl cyfnod anodd ac yn dilyn cyngor fy Meddyg Teulu i newid fy ffordd o fyw. Roeddwn yn ddigon ffodus i ymweld â Wrecsam fel plentyn a phob amser yn teimlo ei fod yn lle hamddenol a hapus."    
Lynne
Gweinyddwr Recriwtio Strategol a Chynllunio Gweithlu
"Roeddwn wrth fy modd â’r syniad o fyw mewn ardal wledig â mynediad hawdd at y mynyddoedd a'r môr ond nid nepell o Lerpwl, lle y treuliais flynyddoedd gwych."  
Emma
Cyfarwyddwr Meddygol Ysbyty ac Anesthetydd Ymgynghorol
previous next
Back