Mandy
Ffeithiau cyflym

O Ogledd Cymru
Byw ym Mae Colwyn
Yn mwynhau cymdeithasu a bwyta allan 

O le rydych yn dod yn wreiddiol?

Rwyf wedi byw yng Ngogledd Cymru ers oeddwn yn naw oed. Bûm yn byw yn Lerpwl am bedair blynedd wrth ymgymryd â’m hyfforddiant nyrs yn Ysbyty Plant Alder Hey ac Ysbyty Broadgreen. Unwaith y cymhwysais nid oeddwn yn gallu aros i ddod yn ôl i fyw a gweithio yng Ngogledd Cymru ac roeddwn yn falch iawn o gael swydd ar ward plant Ysbyty Glan Clwyd. Gwnes i hefyd hyfforddi fel bydwraig yn Ysbyty H M Stanley yn Llanelwy a symud yn ôl i Glan Clwyd pan gafodd yr uned famolaeth ei hadleoli yn 1992.

Ble ydych chi'n byw yn awr?

Rwy’n byw ym Mae Colwyn ac wedi byw yno ers 31 mlynedd

Beth wnaeth eich denu i'r ardal?

Y mynyddoedd, y môr, hanes a diwylliant yr ardal. Mae'n sicr yn gartref i mi.

Beth fyddwch chi’n mwynhau ei wneud yn eich amser rhydd yng Ngogledd Cymru?

Rwy’n mwynhau cymdeithasu a mynd allan am fwyd. Oherwydd ei bod yn ardal wyliau mae yna lawer o wahanol fwytai a thafarndai i ymweld â hwy. Mae yna ddigonedd o theatrau a sinemâu yn yr ardal ac rwy’n mwynhau gwylio dramâu a sioeau. Mae hefyd yna hefyd arena awyr agored mawr sy'n denu cantorion a bandiau adnabyddus.

Ar ôl gwaith byddaf yn mwynhau taith gerdded ar hyd lan y môr sy'n fy helpu i ymlacio. Ar benwythnos gall taith fer yn y car fy nhywys at olygfeydd godidog a gweithgareddau awyr agored. Hefyd ceir adeiladau a chestyll hanesyddol a diwydiannol i’w darganfod â thiroedd a gerddi prydferth. Rwyf hefyd yn mwynhau siopa â Chaer a Lerpwl taith fer mewn car neu drên i ffwrdd yn unig. Rwy’n ceisio fy ngorau i gadw'n heini ac yn mwynhau nofio. Ceir digon o ystafelloedd ffitrwydd a chanolfannau hamdden ledled Gogledd Cymru yn ogystal â chyrtiau tenis, clybiau golff, llethr sgïo sych a chanolfan syrffio.

Beth ydych chi'n ei hoffi orau am weithio i’r Bwrdd Iechyd yma yng Ngogledd Cymru?

Rwyf bob amser wedi gweithio ym maes adrannau Pediatrig, Mamolaeth neu Newyddenedigol. Rwy’n mwynhau gweithio mewn tîm ac amgylchedd cefnogol. Rwyf wedi cael fy nghefnogi dros lawer o flynyddoedd wrth ymgymryd â hyfforddiant a datblygu fy sgiliau a gwybodaeth. Mae’r Tîm Newyddenedigol yn meddwl i’r dyfodol ac yn rhoi’r claf a'r teulu wrth wraidd popeth a wnânt.

Beth y mae diwrnod gwaith nodweddiadol yn ei olygu?

Fi yw'r rheolwr gwasanaeth newyddenedigol sy’n rôl newydd ac sy'n datblygu i mi. Cyn hyn fi oedd rheolwr yr Uned Newyddenedigol yn Ysbyty Glan Clwyd am 19 mlynedd. Rwyf wedi bod yn Nyrs Newyddenedigol ers 31 mlynedd. Bellach rwy’n ymwneud â datblygu’r Gwasanaeth Newyddenedigol ar draws Gogledd Cymru ac yn gweithio fel rhan o'r tîm sy’n dylunio a chreu’r Ganolfan Gofal Dwys Newyddenedigol Is Ranbarthol (SuRNICC) yn Ysbyty Glan Clwyd. Rwy’n teimlo'n angerddol am ein gwasanaeth ac yn dod o gefndir clinigol iawn rwy’n deall bod cynnwys staff a theuluoedd wrth wneud penderfyniadau, gwrando ar eu syniadau a rhoi perchnogaeth iddynt yn allweddol i’r prosiect hwn. Bydd y ffordd y mae Gofal Dwys Newyddenedigol yn cael ei gyflawni yng Ngogledd Cymru yn newid er gwell, ac mae’n rhaid i hyn gael ei reoli mewn modd sensitif. Rwy’n gyfrifol am wneud yn siŵr bod canllawiau a llwybrau clinigol cadarn ar waith. Hefyd mae recriwtio staff brwdfrydig, cymwys ac o ansawdd uchel yn allweddol i lwyddiant y gwasanaeth. Mae bod yn llais a chynrychiolydd ar gyfer Gwasanaeth Newyddenedigol Gogledd Cymru hefyd yn rhan bwysig o’m rôl. Mae mynychu cyfarfodydd Cymru gyfan a chyfarfodydd Swydd Gaer a Glannau Merswy yn sicrhau bod barn tîm Gogledd Cymru yn cael ei chlywed, wedi cael gwrandawiad ac yn gwneud gwahaniaeth.        

Pa ddatblygiad a chymorth ydych wedi’i dderbyn?

Rwyf wedi teimlo fy mod yn cael fy nghefnogi i ymgymryd â nifer o gyrsiau a mynychu sesiynau hyfforddi, clinigol a rheolaethol, er mwyn fy helpu i ddatblygu a chyflawni fy rôl. Rwyf bob amser yn dysgu ac ennill sgiliau newydd.

Beth yw'r tri phrif beth sy’n gwneud eich swydd mor arbennig?

Rydym eisiau’r gorau ar gyfer ein cleifion bach a'u teuluoedd, er mwyn sicrhau hyn rydym angen gweithlu medrus iawn, sydd wedi'u hyfforddi'n dda ac yn gymwys.

Bydd staff nyrsio newydd yn ymgymryd â rhaglen gynefino gynhwysfawr a fydd yn cynnwys diwrnodau astudio yn ogystal â’r cyfle i weithio ac ennill profiad mewn dwy o’r unedau yn ein rhwydwaith yng Ngogledd Cymru o leiaf. Yna byddant yn ymgymryd â’r cwrs cymhwyso mewn arbenigedd (QIS) ar y cyd â Phrifysgol Bangor sy'n cymryd blwyddyn i'w gwblhau.

Ar ôl cwblhau'r SuRNICC, bydd y staff yn gweithio mewn adeilad modern o'r radd flaenaf â chyfleusterau rhagorol i deuluoedd. Byddant yn rhan o dîm integredig sy'n cynnig cludiant newyddenedigol ac allgymorth cymunedol.

Mae ein tîm yn cynnwys Rhieni, Ymgynghorwyr Newyddenedigol, Cofrestryddion Pediatrig, Uwch Meddygon Tŷ Newyddenedigol, Uwch Ymarferwyr Nyrsio Newyddenedigol, Nyrsys Staff Newyddenedigol, Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd, Staff Gweinyddol, Staff Cyfleusterau, EBME, Staff Fferylliaeth, Dietegwyr i enwi ond ychydig. Mae pawb yn bwysig ac mae gan bawb swydd i'w gwneud.

Bydd babanod newydd-anedig cynamserol a sâl yn cael Gofal Dwys yn y ganolfan newydd; byddant yn cael gofal gan dîm o arbenigwyr yn y gofal hwn. Fodd bynnag unwaith y bydd eu cyflwr yn gwella cânt eu trosglwyddo'n ôl yn nes at eu cartref i’n Hunedau Gofal Arbennig Babanod cefnogol yn Wrecsam a Bangor. Mae staff yr unedau hyn yn dîm medrus iawn o Baediatregwyr a Nyrsys Newyddenedigol.

 

Back