Declan
Ffeithiau cyflym

Byw yng Ngogledd Cymru    
Yn mwynhau gwyliau carafán teulu ym Mhwllheli

O le rydych yn dod yn wreiddiol?

Rwyf bob amser wedi byw yng Ngogledd Cymru.

Beth yr ydych yn ei garu am yr ardal?

Mae’r rhan fwyaf o'm teulu yn byw ac yn gweithio yng Ngogledd Cymru. Dyma'r ardal lle cefais fy magu ac rwyf wedi byw yma am y rhan fwyaf o'm bywyd. 

Beth fyddwch chi a’ch teulu yn mwynhau ei wneud yn eich amser rhydd yng Ngogledd Cymru?

Yn fy amser rhydd, rwy’n mwynhau treulio amser â’m teulu – rydym yn tueddu teithio i lawr i’n carafán ym Mhwllheli yn aml yn ystod misoedd yr haf sy'n ddelfrydol oherwydd bod gennyf frawd a chwaer iau sy'n wirioneddol wrth eu boddau yno. Hefyd rwy’n mwynhau ymweld â llefydd gwahanol, â golygfeydd hardd, yng Ngogledd Cymru â’m ffrindiau. 

Beth ydych chi'n ei hoffi orau am weithio i’r Bwrdd Iechyd yma yng Ngogledd Cymru?

Rwy’n mwynhau gweithio i’m Bwrdd Iechyd lleol oherwydd ei fod yn agos at fy nghartref, felly, nid oes yn rhaid i mi deithio pellteroedd maith i'r gwaith bob dydd ac yn ôl. Rwyf hefyd yn hoffi eich bod yn gallu datblygu a gwneud cynnydd o fewn gyrfa sy'n helpu ein cymunedau lleol - nid yn unig hynny, ond mae’r bwrdd iechyd hefyd yn edrych ar ôl ei staff ac yn helpu pobl i wireddu eu potensial llawn trwy annog gwelliant parhaus, datblygu sy’n gysylltiedig â gwaith a datblygiad personol. Mae'r bwrdd iechyd yn cynnig llawer o gymorth i’w staff a'r gymuned.

Beth y mae diwrnod gwaith nodweddiadol yn ei olygu?

Mae fy nghyfrifoldebau o ddydd i ddydd yn cynnwys:

  • Rheoli mewnflwch Cymorth Moodle BIPBC, delio ag ymholiadau amrywiol oddi wrth staff ynglŷn ag e-ddysgu, cyfrifon e-ddysgu ac ati.
  • Rheoli rhaglen Rheolwr Ward Generation 2015.
  • Sicrhau bod unrhyw hysbysebion hyfforddiant newydd yn cael eu llwytho ar dudalen Facebook Grŵp Hyfforddiant ABH ac ar dudalen Facebook Nyrsys Banc BIPBC i bob aelod o staff weld.
  • Tynnu adroddiadau misol sy’n rhestru enwau aelodau o staff sydd wedi cwblhau cyrsiau e-Ddysgu penodol.
  • Helpu fy nhîm (Grŵp Hyfforddiant ABH) gyda dyletswyddau o ddydd i ddydd fel y mewnflwch hyfforddiant, mewnbynnu rhestrau presenoldeb ac ati.

Pa ddatblygiad a chymorth ydych wedi’i dderbyn?

Yn ystod fy amser yn gweithio i BIPBC, mae’r gefnogaeth a gefais wedi bod yn anhygoel. Dechreuais mewn swydd yn 2014 fel Gweinyddwr Hyfforddiant dan Hyfforddiant a oedd yn swydd brentisiaeth – roedd hon yn swydd ddwy flynedd. Yn ystod fy amser fel Hyfforddai, ymgymerais â chwrs NVQ Lefel 2 mewn gwasanaeth i gwsmeriaid. Bob ychydig o wythnosau buaswn yn cyfarfod â’m hasesydd NVQ y mae Coleg Llandrillo wedi’i anfon i fonitro fy nghynnydd wrth i mi gwblhau’r NVQ, a hefyd i osod gwaith newydd a darparu cymorth ar gyfer meysydd lle nad oeddwn yn rhy siŵr, neu nid oeddwn yn eu deall yn llawn. Caniataodd fy rheolwr 'amser gwarchodedig' i mi i sicrhau fy mod ar darged i gwblhau fy NVQ. Yn ogystal â’r NVQ, teimlais swm anhygoel o gefnogaeth gan fy nhîm, sy'n gwneud i mi deimlo'n gyfforddus i ofyn cwestiynau pan fydd angen ac maent hefyd yn cynnig cymorth ar adegau lle efallai nad oeddwn yn gwybod bod ei angen. Rwyf wedi gallu mynychu a helpu i gynnal cynadleddau ar gyfer aelodau gweithredol o staff a gwahanol grwpiau o staff. Rwyf wedi canfod bod fy lefelau hyder wedi cynyddu’n fawr ers gweithio yn BIPBC.

Ar ddiwedd fy mhrentisiaeth ddwy flynedd, â chymorth fy nhîm, sicrheais swydd amser llawn parhaol, fel Gweinyddwr Hyfforddiant yn y Tîm Hyfforddi. Bellach, bron dair blynedd ar ôl cychwyn fel Hyfforddai, rwyf bellach wedi cael dyrchafiad i Hwylusydd Moderneiddio Dysgu, ac rwy’n edrych ymlaen at weld beth ddaw yn y dyfodol yn BIPBC.

Beth yw'r 3 phrif beth sy’n gwneud eich swydd mor arbennig?

  • Canolbwyntio ar Gwsmeriaid / Staff – Rydym bob amser yn gweithio i fodloni a rhagori ar ddisgwyliadau cwsmeriaid a staff yn ddyddiol.
  • Ymgysylltu – Mae ein tîm yn mynychu ac yn cynnal digwyddiadau amrywiol ar gyfer staff mewnol/allanol a’r cyhoedd, yn rheolaidd, sy’n helpu i hyrwyddo BIPBC mewn modd cadarnhaol a dyrchafol.
  • Effeithiol o ran amser – Fel tîm, rydym bob amser yn gweithio’n unol ag amserlenni a fframiau amser i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl y gallwn.
Back