Lyn
Ffeithiau cyflym

Byw ym Mangor    
Yn mwynhau ffotograffiaeth, bywyd gwyllt, orielau celf a gyrru yng nghefn gwlad

 

Ble ydych chi'n byw?

Rwy’n byw ym Mangor, Gwynedd ac wedi gwneud ers 1968.

Beth fyddwch chi a’ch teulu yn mwynhau ei wneud yn eich amser rhydd yng Ngogledd Cymru?

Ffotograffiaeth, bywyd gwyllt, orielau celf a gyrru yng nghefn gwlad.  Mynychu digwyddiadau Dyn Cryfaf y Byd yn y DU.  Hefyd, rwyf werth fy modd ag eirth, yn enwedig eirth llwyd ac eirth duon, ac yn treulio llawer o amser yn ymgyrchu dros Ganolfannau Achub ac Adsefydlu Eirth ledled y byd, ac yn eu cefnogi.  Ymwelais i a’m mab â’r arth llwyd rwyf wedi’i 'fabwysiadu', Boo Grizzly Boo yn Golden, Columbia Prydeinig fis Mehefin diwethaf, ac roedd yn wyliau bythgofiadwy i ni.  Roedd Boo yn falch iawn i’m gweld i hefyd, oherwydd es i â swm enfawr o rawnwin coch a melon iddo fwyta!! Cafodd ei achub pan oedd yn genau ar ôl i’w fam gael ei saethu gan botsiwr, mae llawer o ymchwil wedi cael ei wneud i weld a ellir magu cenau amddifad i fod yn hunangynhaliol, rhywbeth y mae Boo wedi profi ei fod yn bosibl oherwydd ei fod yn byw yn ei gynefin 20 erw ei hun.

Beth ydych chi'n ei hoffi orau am weithio i’r Bwrdd Iechyd yma yng Ngogledd Cymru?

Mae'n cynnig sicrwydd swydd ar lefel ni allwch ddod o hyd iddo yn y sector preifat.  Mae cyflymder byw yn arafach na mewn dinasoedd mwy ledled y DU.  Mae'n fy nghaniatáu i ddefnyddio fy iaith gyntaf, sef Cymraeg, ac yn annog hynny.  Rwyf hefyd yn gallu gweithio’n hyblyg, sy'n caniatáu i mi hefyd helpu edrych ar ôl fy mam oedrannus, sydd â chlefyd Alzheimer.

Beth y mae diwrnod gwaith nodweddiadol yn ei olygu?

Rwy’n ymgymryd â’r gwaith gweinyddol ar gyfer yr Uned Beirianneg Adsefydlu, sy'n rhan o’r Gwasanaeth Osgo a Symudedd yng Ngogledd Cymru.  Rwy’n cynllunio a threfnu apwyntiadau, yn mynychu cyfarfodydd, yn cynnal rhai cofnodion staff, fel hyfforddiant, absenoldeb a thaflenni amser ac ati.  Rwy’n ysgrifennu adroddiadau, fel sy'n ofynnol, ac yn gyffredinol yn gwneud yr hyn sydd ei angen i helpu i redeg uned sy’n asesu ar gyfer seddau arbennig i fynd mewn cadeiriau olwyn ar gyfer pobl ag anableddau difrifol, ac yn gweithgynhyrchu’r rhain. 

Pa ddatblygiad a chymorth ydych wedi’i dderbyn?

Mae fy swydd wedi newid cryn dipyn dros y 19 mlynedd y bûm yn gweithio yma, ac rwyf wedi cael hyfforddiant parhaus pan fydd prosesau a systemau newydd yn cael eu cyflwyno.  Mae ein Rheolwyr wedi bod yn gefnogol iawn wrth ganiatáu i mi wneud unrhyw hyfforddiant y teimlais ei fod yn fuddiol ac yn berthnasol i’m swyddogaeth.

Beth yw'r tri phrif beth sy’n gwneud eich swydd mor arbennig?

Ni yw’r unig wasanaeth yng Ngogledd Cymru sy’n dylunio, datblygu a chynhyrchu seddau ystum i gleifion yng Ngogledd Cymru gyfan.  Rydym yn gallu gwella ystum ein cleientiaid, sydd yn ei dro yn helpu i wella neu gynnal eu hiechyd a'u cysur. 

Mae gennym Wyddonwyr Clinigol, Peirianwyr a Therapyddion sy'n gweithio â'i gilydd i ddarparu dull cyfannol o ymdrin â sicrhau ateb addas i broblemau ein cleientiaid â seddau ac ati. 

Yn aml mae ein Clinigwyr a Thechnolegwyr yn gallu teithio ledled Gogledd Cymru i ddarparu gwasanaeth yng nghartrefi pobl, os nad ydynt yn gallu teithio.  Mae llawer o'n cleifion yn anabl neu’n sâl iawn ac mae'r ffaith ein bod yn gallu ymweld â hwy yn gwneud pethau'n llawer haws iddynt, yn arbennig â’r henoed.

Back