Staff arlwyo

Mae tîm arlwyo BIPBC yn gyfrifol am ddarparu bwyd a diod i gleifion a staff. Mae’n rhaid iddynt wneud yn siŵr bod y bwyd a diod o ansawdd uchel, o fewn cyllideb ac yn cael ei weini ar amser.

Fel rheolwr arlwyo, byddech yn:

 • recriwtio staff, eu hyfforddia'urheoli
 • gwneud yn siŵr bod yr holl wasanaethau’n bodloni safonau iechyd a diogelwch a hylendid bwyd
 • cynllunio bwydlenni sy’n ystyried safonau maethol a gofynion meddygol, fel braster isel, heb glwten, llysieuol, ac ati
 • trefnu rotâu staff
 • rheoli cyllidebau
 • archebu a rheoli stoc

Efallai y bydd rheolwyr arlwyo yn treulio amser yn cydweithio â dietegwyr a chynorthwywyr dieteteg i gynllunio prydau i gleifion ar ddietau arbennig. Byddant hefyd yn treulio amser â chogyddion yn cynllunio bwydlenni.

Hefyd mae gan y rhan fwyaf o adrannau arlwyo oruchwylwyr arlwyo a rheolwyr cynorthwyol sy’n gyfrifol am wasanaeth bwyd a diod o ddydd i ddydd. Byddant yn goruchwylio staff arlwyo i wneud yn siŵr bod prydau’n cael eu paratoi a’u gweini’n gywir a bod cyflenwadau ar gael ac yn cael eu defnyddio’n ofalus.

Byddwch yn rhan o dîm sy’n atebol i Reolwyr Gwasanaethau Gwesty. 

Domestig

Mae staff gwasanaethau domestig yn BIPBC yn cadw ysbytai, canolfannau iechyd, swyddfeydd ac ardaloedd eraill yn lân a hylan.

Mae staff gwasanaethau domestig yn gweithio ar wahanol lefelau, gan gynnwys Cynorthwyydd Gwasanaethau Domestig, Goruchwylydd a Rheolwr.  

Fel Cynorthwyydd Gwasanaethau Domestig (neu Gynorthwyydd Domestig) byddwch yn gwneud y glanhau. Gallai hyn gynnwys:

 • tynnu llwch
 • defnyddio glanhawyr chwistrell
 • glanhau lloriau caled â mopiau neu lanhawyr llawr trydan
 • defnyddio glanhawyr sugno neu lanhawyr carped
 • glanhau toiledau ac ystafelloedd ymolchi

Byddwch yn gwneud y glanhau fel mater o drefn y mae angen ei wneud bob dydd neu wythnos yn ogystal ag achosion brys fel gollyngiadau. Hefyd efallai y byddwch yn ymgymryd â glanhau dwfn rheolaidd, wedi’i gynllunio, bob mis neu flwyddyn.

Os byddwch yn gweithio fel Goruchwylydd Gwasanaethau Domestig, byddwch yn goruchwylio gwaith Cynorthwywyr Domestig. Byddwch yn dyrannu gwaith i wneud yn siŵr bod yr holl lanhau yn cael ei wneud lle a phan mae ei angen. Byddwch hefyd yn gwneud yn siŵr bod staff ar gael ar gyfer glanhau fel mater o drefn yn ogystal â sefyllfaoedd brys annisgwyl.

Mae’n debygol y bydd Glanhawyr a Chynorthwywr Gwasanaethau Domestig yn cael llawer o gyswllt â chleifion, gan ddibynnu ar le maent yn gweithio. Efallai y bydd goruchwylwyr ac arweinwyr tîm yn cael rhywfaint o gyswllt â chleifion. Efallai ni fydd rheolwyr yn cael unrhyw gyswllt â chleifion, neu ychydig bach o gyswllt yn unig.

Porthor

Bydd porthorion yn symud pobl ac eitemau o amgylch safle ysbyty.

Fel porthor, fe allech fod yn symud:

 • cleifion ar droliau neu mewn cadeiriau olwyn
 • storfeydd a chyfarpar
 • samplau o waed cleifion
 • llieiniau
 • post a pharseli
 • gwastraff
 • silindrau o nwy
 • troliau o fwyd a diod

Gan ddibynnu ar le rydych yn gweithio mewn ysbyty, efallai y bydd gennych ddyletswyddau eraill gan gynnwys

 • glanhau a thacluso ardaloedd tu allan a grutio yn ystod tywydd oer
 • glanhau tu mewn
 • gosod llenni newydd o amgylch gwelyau mewn wardiau

Fel arfer bydd teitl eich swydd yn adlewyrchu eich dyletswyddau, er enghraifft

 • Porthor Gwasanaethau Arlwyo
 • Porthor Diogelwch
 • Porthor Gwastraff a Llieiniau Budr
 • Porthor Theatr Llawdriniaeth
 • Porthor Cegin
 • Porthor / Swyddog Cadw Tŷ Cynorthwyol 

Efallai y bydd rhai Porthorion yn gyrru cerbyd GIG o amgylch safle BIPBC neu rhwng safleoedd.

Fel arfer byddwch yn rhan o’r Tîm Gwasanaethau Porthora o fewn Adran Ystadau a byddwch yn cael cyswllt â staff clinigol a heb fod yn glinigol. Gan ddibynnu ar le rydych yn gweithio, a’ch rôl benodol, fe allech weithio â nyrsys, ymarferwyr adran llawdriniaeth, staff gwyddor gofal iechyd sy’n gweithio mewn gwyddorau bywyd, cynorthwywyr gofal iechyd, swyddogion cadw tŷ, staff diogelwch neu staff arlwyo.

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Am unrhyw gwestiynau sydd gennych o bosibl ynglŷn â’n galwedigaeth, ebostiwch BCUHB.domesticservices@wales.nhs.uk 

Back