Peidiwch byth â rhoi’r gorau i ddysgu

Mae gan BIPBC ddiwylliant dysgu rhagorol a byddyr holl staff yn cael cefnogaeth a chyfleoedd drwy gydol eu gyrfa. O dan y system cyflogau 'Agenda dros Newid' y GIG, mae gan ein holl swyddi set o sgiliau y cytunwyd arnyn nhw (cymwyseddau).  Mae’r cymwyseddau hyn yn rhan o ‘Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth’ (KSF) Agenda dros Newid a byddwch chi’n cael anogaeth, cymorth a hyfforddiant i sicrhau eich bod yn gallu datblygu’r cymwyseddau hyn yn llawn wrth i chi wneud cynnydd.  

 

 Byddwch chi’n cael cyfarfodydd rheolaidd â’ch rheolwr uniongyrchol neu oruchwylydd i drafod unrhyw anghenion dysgu neu ddatblygu sy’n gysylltiedig â’ch swydd; Adolygiad Datblygiad Personol (PADR) yw'r enw ar hyn.  Bydd unrhyw weithgareddau dysgu y cytunir arnyn nhw yn y cyfarfod, boed hynny’n gyrsiau ffurfiol neu ddysgu anffurfiol yn y gwaith, yn cael eu cofnodi yn eich cynllun datblygiad personol.

 

Bydd eich cynllun datblygu personol yn sicrhau eich bod yn ymarferydd diogel a chymwys ac:

 
 • Yn gallu datblygu’r cymwyseddau sy’n briodol i rôl eich swydd yn llawn
 • Yn cael hyfforddiant diweddaru ym mhob maes o hyfforddiant gorfodol sy’n briodol i’ch swydd (ee tân, rheoli heintiau)
 • Yn cael cyfle i drafod datblygiad personol parhaus, waeth a oes angen hyn ar gyfer cofrestriad proffesiynol ai peidio

Cyfleoedd am ddatblygiad proffesiynol parhaus ym Mhrifysgol Bangor

Ein huchelgais yw gwneud cyfraniad cadarnhaol at iechyd, lles a gweithgareddau cysylltiedig â meddygaeth yng Nghymru, yn ogystal â datrys heriau cenedlaethol a byd-eang ym maes iechyd a gofal. Rydym yn gwneud hyn trwy'r canlynol:

   • Cyflawni gwaith ymchwil o'r safon uchaf sy'n arwain at atebion newydd mewn gwasanaethau iechyd a gofal
   • hwyluso cynlluniau newydd i wella gwasanaethau, a;
   • darparu'r addysgu a dysgu gorau ym maes gwyddorau gofal iechyd a gwyddorau meddygol i ddatblygu gweithlu'r presennol a'r dyfodol.

Sefydlwyd yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd ar egwyddorion gweithio mewn partneriaeth i sicrhau bod yr hyn a wnawn o'r safon, ansawdd a'r gwerth uchaf posib i ddefnyddwyr gwasanaethau, myfyrwyr, ymarferwyr a budd-ddeiliaid eraill. Trwy Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor, rydym wedi cael llwyddiant cyson yn ennill grantiau cystadleuol o amrywiaeth eang o ffynonellau cyllido pwysig. Mae ein hymchwil yn cynnwys amrywiaeth eang o feysydd clinigol a gwasanaeth a gyflawnir gan fethodolegwyr o fri rhyngwladol mewn agweddau ar weithredu, cyfuno tystiolaeth, economeg iechyd a gwerthuso ymyriadau cymhleth.

Yr Ysgol Gwyddorau Meddygol yw canolbwynt addysg ac ymchwil meddygol ym Mhrifysgol Bangor ac mae ganddi gysylltiadau agos ag Ysgol Glinigol Gogledd Cymru. Mae'r ysgol yn cynnig cyrsiau israddedig, ôl-radd a chyrsiau byr i weithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd a gweithwyr proffesiynol cysylltiedig yn ogystal ag amrywiaeth o gyfleoedd ymchwil meddygol sydd wedi eu hanelu at ddatblygu sylfaen wybodaeth a fydd yn gyrru prosesau trin a rheoli'r dyfodol. Mae'r diddordebau ymchwil yn yr ysgol yn amrywio o geisio deall cymhlethdodau canserau dynol a bioleg bôn-gelloedd i fynd i'r afael â heriau clefyd cyfryngol microbiaidd, gyda ffocws cryf ar fioleg a geneteg canser yn Sefydliad Ymchwil Canser y Gogledd Orllewin.

Mae dulliau'r ysgolion hyn yn sicrhau bod staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, p'un a ydynt yn astudio ar gwrs gradd, cwrs datblygiad proffesiynol parhaus byr, cwrs Meistr neu ddoethuriaeth broffesiynol, yn gallu manteisio ar gyfleoedd dysgu sydd ar flaen y gad o ran gwyddoniaeth ac arfer meddygaeth a gofal iechyd.

Gwyddorau Gofal Iechyd

Cyrsiau israddedig (yn cynnwys Nyrsio, Bydwreigiaeth, Radiograffeg ac Astudiaethau Iechyd)

Cyrsiau ôl-radd hyfforddedig (yn cynnwys PG Dip Nyrsio Oedolion, MSc mewn Arwain Gwella Ansawdd, Astudiaethau Dementia, ACP, etc.)

Cyrsiau ôl-radd ymchwil (Doethuriaeth Broffesiynol mewn Gofal Iechyd, Meistr mewn Economeg Iechyd, Heneiddio a Dementia)

Datblygiad proffesiynol parhaus a chyrsiau byrion

Gwyddorau Meddygol

Cyrsiau israddedig (yn cynnwys Gwyddorau Biofeddygol, Gwyddorau Meddygol)

Cyrsiau ôl-radd (PGDip Cynorthwyydd Meddygon, MSc Genomeg a Meddyginiaeth Fanwl)

Datblygiad proffesiynol parhaus a chyrsiau byrion

 

 

Back