Fferyllfa

Oes angen cic o adrenalin i roi hwb i’ch gyrfa chi?  Ydych chi’n awyddus i ymuno â thîm prysur a llawn cymhelliant?  Os felly, dewch i gyfarfod â ni yng Ngogledd Cymru.

Rydym yn prysur ddatblygu ac yn ymestyn ein gwasanaethau i wella gofal cleifion ym maes gofal cychwynnol ac eilaidd. Rydym yn arwain y ffordd yng Nghymru o ran:

 • Tîm sefydledig o fferyllwyr a thechnegwyr clinigol wedi'u hymgorffori mewn practisau meddygon teulu sy'n darparu clinigau arbenigol, adolygiadau wyneb-yn-wyneb o feddyginiaeth a chefnogi proses presgripsiynau amlroddadwy.
 • Gweithredu MTeD (Trosi Meddyginiaethau a Rhyddhau'n Electronig), cysylltu ysbytai â fferyllfeydd cymunedol a chydgysylltu taith y claf.
 • 'Dewis Fferyllfa' - cyflwyno cynlluniau cyflenwi meddyginiaethau ar gyfer mân anhwylderau a chyflenwadau brys.
 • Swyddi fferyllwyr wedi'u hariannu i hyfforddi israddedigion meddygol.
 • Rydym yn cynnal cynllun peilot o'r rhaglen cyn-gofrestru integredig i Gymru.

Cydnabyddiaeth rynglwadol am ein gwaith ar ganfod ac atal derbyniadau y mae modd eu hosgoi sy’n gysylltiedig â meddyginiaeth, mae Gogledd Cymru’n gartref i Ganllawiau NEWT newydd – y canllaw rhoi meddyginiaethau hollgynhwysfawr i gleifion ag anawsterau llyncu neu sydd â thiwbiau bwydo.

Os ydych yn gadael yr ysgol, yn cymhwyso fel fferyllydd, yn fferyllydd ôl-radd cofrestredig, neu’ch bod eisoes â gyrfa sefydledig mewn fferylliaeth, byddwn yn eich cefnogi i wireddu eich gwir botensial a byddwn yn annog eich dilyniant gyrfaol mewn modd rhagweithiol gan gynnig lleoedd sydd wedi’u hariannu.

Cyfleoedd Gwaith yn y Fferyllfa: 

Cynorthwywyr Fferyllfa 

Gweithio fel rhan o dîm y fferyllfa o dan gyfarwyddyd fferyllydd cofrestredig. Caiff hyfforddiant ei roi a rhaid cyflawni lefel 2 y NVQ.

Mae'r gwaith yn cynnwys:

 • derbyn a dosbarthu presgripsiynau
 • defnyddio systemau cyfrifiadurol i greu rhestrau a labeli stoc
 • archebu stoc
 • derbyn a storio nwyddau
 • defnyddio awtomatiaeth yn y fferyllfa ac ar y wardiau
 • cyflenwi meddyginiaethau i rannau eraill o'r ysbyty a dod â gwaith yn ôl i'r fferyllfa
 • delio ag ymholiadau gan gwsmeriaid wyneb-yn-wyneb neu dros y ffôn
 • rhagbecynnu, cyfosod a labelu meddyginiaethau
 • paratoi meddyginiaethau
 • cyfeirio problemau neu ymholiadau at y fferyllydd 

Efallai hefyd y bydd cynorthwywyr fferyllfa ynghlwm wrth gynhyrchu meddyginiaethau pan nad oes paratoadau sydyn ar gael. Er enghraifft, mae angen i driniaethau canser penodol a thoddiannau bwydo trwy diwb gael eu paratoi'n bwrpasol o dan amodau sterilaidd i gleifion unigol.

Technegwyr Fferyllol

Aelod arall o'r gweithlu fferyllol yw Technegydd y Fferyllfa. Mae wedi cofrestru â'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC) ac mae'n gweithio o dan oruchwyliaeth fferyllydd. Mae'n rôl amrywiol ac mae modd iddo ddatblygu ei sgiliau trwy gydol ei waith.

Mae ei waith yn cynnwys:

 • rhoi meddyginiaethau i gleifion
 • cydosod meddyginiaethau ar gyfer presgripsiynau
 • darparu gwybodaeth ar gyfer cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.
 • Gweithgynhyrchu meddyginiaethau mewn ysbytai
 • Efallai hefyd y bydd yn rheoli rhannau o'r fferyllfa fel dosbarthfeydd neu storfeydd y fferyllfa
 • Efallai y bydd yn goruchwylio ac yn rheoli staff eraill y fferyllfa

Technegydd Fferyllfa Cyn-gofrestru

Bob blwyddyn, mae gan y Bwrdd Iechyd nifer o leoedd hyfforddiant ar gael i’r rhai sydd am gymhwyso fel technegydd fferyllfa sy'n cyrraedd lefel 3 y NVQ dros ddwy flynedd. Caiff swydd barhaol ei chynnig i bron yr holl dechnegwyr fferyllfa  ar adeg cymhwyso.

Technegydd Fferyllfa Gwirio Achrededig

Fel technegydd fferyllfa cymwysedig, cewch gymorth i ddilyn Cwrs Technegydd Fferyllydd Gwirio Achrededig, a fydd yn eich galluogi i gynnal y gwiriad manwl-gywirdeb terfynol ar eitemau i'w dosbarthu sydd wedi'u gwirio'n glinigol ac sydd wedi'u cymeradwyo gan fferyllydd. Efallai y bydd hyn yn digwydd yn y ddosbarthfa, ar adeg cynhyrchu, neu ar y wardiau gan weithio ochr yn ochr â thechnegwyr rheoli meddyginiaethau.

Technegydd Rheoli Meddyginiaethau Fferyllfa

Wedi eu hachredu i ddarparu rôl sy'n canolbwyntio ar y claf, gall technegwyr rheoli meddyginiaethau weithio mewn practisau meddygon teulu neu ar wardiau ysbyty yn cymryd hanes cyffuriau, asesu meddyginiaethau'r claf, a dosbarthu (rhoi a rhyddhau).

Fel Technegydd Fferyllfa Cofrestredig, mae cyfleoedd a chefnogaeth ar gael i fynychu cwrs rheoli meddyginiaethau achrededig.

Fferyllydd cyn-gofrestru

Mae gennym ddwy raglen cyn-gofrestru i'w cynnig: mae un wedi'i lleoli yn yr ysbyty, ac rydym hefyd wedi datblygu blwyddyn achrededig integredig cyn-gofrestru ble mae cyfle i gael profiad o ofal yn y gymuned, gofal mewn ysbyty a gofal cychwynnol, gan greu gweithiwr proffesiynol gorffenedig â dealltwriaeth dda o holl sectorau fferylliaeth sy'n ei alluogi i weithio'n rhwydd mewn unrhyw sector. Bydd y flwyddyn yn rhoi fferyllwyr cofrestredig newydd mewn sefyllfa ardderchog i gystadlu am swyddi.

Byddwch yn treulio'r flwyddyn ym mhob un o'r tri sector gan rannu'r wythnos rhwng yr ysbyty, y gymuned a gofal cychwynnol, er mwyn i chi gael dilyn taith lawn y claf a chael cefnogaeth tiwtoriaid ar bob safle drwy gydol y flwyddyn. 

Fferyllwyr cofrestredig

Mae swyddi parhaol ar gyfer fferyllwyr cofrestredig newydd, gyda'r cyfle i gwblhau diploma clinigol ôl-radd wedi'i ariannu'n llawn, gyda chysylltiadau agos â Phrifysgol Caerdydd a chefnogaeth ymroddedig gan diwtoriaid diploma profiadol.

Byddwch fel fferyllydd profiadol wedi ymrwymo i sicrhau bod ein cleifion wrth wraidd popeth a wnawn.  Gyda sgiliau gwaith tîm cryf, byddwch yn gallu dangos y gwerthoedd sy'n bwysig i ni, gan gyfathrebu'n dda â chydweithwyr a chleifion. Dylech fod â'r weledigaeth a'r gallu i helpu i symud y gwasanaeth yn ei flaen, gan gael y gorau o'ch cydweithwyr a'r tîm ac ni fyddwch fyth yn cyfaddawdu o ran ansawdd, ac yn trin eraill â pharch ac urddas.

O ddefnyddio dulliau gofal iechyd integredig, byddwch yn cael y cyfle i weithio ar draws gwahanol ysbytai, gweithio yn y gymuned a gwasanaethau Meddygon Teulu, a byddwch yn datblygu dulliau arloesol ac effeithiol o ran gofal cleifion a darpariaeth gwasanaethau ar draws ardal ddaearyddol fawr.

Os oes gennych ddiddordeb, byddwn hefyd yn rhoi cyfle i chi weithio yn ein canolfan canser, gwybodaeth meddyginiaethau, adran iechyd meddwl neu aseptig, gan eich cefnogi i baratoi at gemotherapi.

Bydd cyrsiau rhagnodi annibynnol ac arfer clinigol uwch (MSc) (a gynhelir gan Brifysgolion Bangor a Glyndŵr) yn gwella eich sgiliau ymhellach a'ch integreiddio i dimau clinigol. Os bydd angen arnoch fwy, ac os oes gennych ddiddordeb i wella eich sgiliau arwain neu sgiliau ymchwil a datblygu, mae yna opsiynau eraill ar gael yng Nghymru.

Oes gennych chi ddiddordeb?

Yna ymunwch â'n tîm agos a chymdeithasol, sy'n cynnig yr holl gefnogaeth a'r hyfforddiant yr ydych ei angen i wella eich sgiliau.

Rydym yn gwerthfawrogi a pharchu ein gweithlu amrywiol, gyda nifer yn amlieithog a gyda'r gallu i gyfathrebu â chleifion yn eu dewis iaith.  Rydym yn cynnig cyfleoedd dysgu ar gyfer staff sy'n dymuno dysgu Cymraeg.

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Am unrhyw gwestiynau sydd gennych o bosibl ynglŷn â’n galwedigaeth, ebostiwch BCUHB.PharmacyServices@wales.nhs.uk

Back