Maes sy’n datblygu’n gyflym

Os ydych yn angerddol ynglŷn â thechnoleg neu wyddoniaeth, ac ynglŷn â helpu eraill, mae gyrfa mewn gwyddor gofal iechyd yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd. 

Mae staff gwyddor gofal iechyd yn chwarae rôl hanfodol wrth atal, gwneud diagnosis a thrin nifer enfawr o gyflyrau meddygol, yn ogystal ag wrth adsefydlu. Mae datblygiadau cyflym mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yn golygu bellach dyma un o’r meysydd mwyaf cyffrous, heriol a gwerth chweil o’r gwasanaeth iechyd. Beth bynnag bo’ch cefndir academaidd, os oes gennych ddiddordeb mewn gwyddoniaeth, gallwch ddod o hyd i rôl BIPBC sy’n ddelfrydol i chi. 

Nid yw’n ymwneud â microsgopau’n unig...

Mae yna wyddonwyr sy’n defnyddio amrywiaeth o gyfarpar arbenigol iawn i ddadansoddi meinwe’r corff, gwaed a hylifau eraill y corff. Fodd bynnag, mae llawer o wyddonwyr gofal iechyd, fel y rheiny mewn gwyddorau ffisiolegol a rhai mewn gwyddorau corfforol a pheirianneg glinigol, yn cael llawer o gyswllt uniongyrchol â chleifion ac yn gweithio mewn clinigau neu ar wardiau.

Pedwar maes gwyddor gofal iechyd

Mae gwaith staff gwyddor gofal iechyd wedi’i grwpio yn bedwar prif faes, yn seiledig ar y math o wyddoniaeth sy’n gysylltiedig â’u gwaith:

  • biowybodeg glinigol 
  • gwyddorau bywyd
  • gwyddorau corfforol
  • peirianneg glinigol
  • gwyddorau ffisiolegol

Mae gennym ystod eang o wyddonwyr gofal iechyd yn gweithio i ni yn BIPBC mewn meysydd sy’n amrywio o histogydnawsedd ac imiwnogeneteg i MRI a gwyddor gofal critigol.

Awdioleg

Yma yng Ngogledd Cymru, mae Bwrdd Iechyd PBC yn gyfrifol am y tri phrif ysbyty ar draws Gogledd Cymru (Ysbyty Maelor Wrecsam, Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Gwynedd, Bangor).  Mae hyn yn cynnig cyfleoedd i weithio gyda staff a hyfforddeion o’r gwasanaeth awdioleg ar draws pob un o’r tri ysbyty. Rwy’n teimlo bod hyn yn caniatáu i ni gynnig ystod eang o wasanaethau na fyddant ar gael mewn mannau eraill o reidrwydd ac o ganlyniad, mae’n gyfle i ni ddatblygu sgiliau arbenigol.  Mae bob dydd yn wahanol wrth weithio fel hyfforddai ym maes Awdioleg. Byddwch yn gweld cleifion o bob oedran yn asesu eu clyw a’u cydbwysedd, gan osod ac atgyweirio cymhorthion clyw.   

Mewn rôl hyfforddai, byddwch yn cael eich gorchwylio’n rheolaidd ac yn cael cymorth gwych o ran gweithio tuag at eich cymhwyster. Mae pob un o’r timau awdioleg yn gyfeillgar iawn ac mae pawb yn fodlon helpu ei gilydd pan fydd angen.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i fynychu a chyflwyno mewn cynadleddau cenedlaethol – wrth weithio ym maes awdioleg, mae’r dechnoleg bob amser yn newid, felly mae’r tîm cyfan yn dysgu ac yn datblygu’n barhaus er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r offer diweddaraf sydd ar gael.

Dywed Abigail, "Rhan gorau o'r swydd yw gwybod eich bod yn gwneud gwir wahaniaeth i fywyd unigolyn. Efallai bydd claf yn cerdded i mewn gyda chymorth clyw diffygiol a all arwain at deimlo'n ynysig. Mae gallu ei drwsio'n wobrwyol iawn a gallwch weld cleifion yn cyfathrebu'n haws gyda'u hanwyliaid gan wybod bod hyn yn gwneud gwir wahaniaeth yn eu bywyd pob dydd."

Peirianneg Adsefydlu Clinigol

Yn y maes gwyddor gofal iechyd hwn, byddwch yn gysylltiedig â dylunio rhannau corff artiffisial, gan fesur nodweddion cerdded er mwyn gwella gweithrediad aelodau artiffisial, a dulliau llawfeddygol o unioni camffurfiadau. Mae staff gwyddor gofal iechyd sy’n gweithio ym maes peirianneg adsefydlu’n rhan o’r tîm adsefydlu.  Byddwch yn cyflawni rôl allweddol o ran asesu anghenion unigol pobl ag anabledd ac o ran rhagnodi technoleg gynorthwyol er mwyn diwallu’r anghenion hynny. Mae hyfforddiant a datblygiad parhaus yn hollbwysig i ni fel tîm ac rydym wedi recriwtio staff gwyddonol a thechnegol newydd sydd wedi ennill cymwysterau sydd wedi’u cydnabod yn genedlaethol tra maent yn gweithio yn yr adran. Mae hyn wedi’n galluogi i ymdopi â galwadau cynyddol y gwasanaeth ac ystyried technolegau a ffyrdd newydd o weithio.

Chris, Pennaeth Gwasanaeth - "Mae fy ngweithgaredd clinigol yn cynnwys gweld cleifion yn yr adran neu unrhyw le yng Ngogledd Cymru a dylunio datrysiadau peirianneg i fodloni eu hanghenion. Rwyf wir yn mwynhau'r gwaith, nid yw unrhyw ddiwrnod yr un fath.

Gwyddonydd Biofeddygol

Mae Gwyddonydd Biofeddygol mewn haematoleg yn prosesu samplau gwaed ar ddadansoddwyr uwch-dechnegol. Mae modd rhoi diagnosis o ran anemia, lewcemia, malaria ac anhwylderau eraill trwy sampl gwaed.  Caiff 70% o benderfyniadau clinigol eu seilio ar ganlyniadau o’r labordy.   

Rydym yn cefnogi staff i ddatblygu eu gyrfa naill ai i rolau rheoli neu rolau Uwch Wyddonydd Biofeddygol

Leanne, Myfyrwraig Biofeddygol - Er fy mod yn fyfyrwraig Biofeddygol, mae fy rôl yn awr yn uwch, yn fwy rheolaethol na wedi'i leoli yn y labordy. Rwyf yn rheoli tîm o wyddonwyr biofeddygol ac yn ceisio cynnig rôl gefnogol. Rwyf yn rheoli hyfforddiant, rota, gweithdrefnau gweithredu safonol ac asesiadau cymhwysedd. Rwyf yn helpu i ddatrys unrhyw faterion o ddydd i ddydd. Er bod fy rôl yn newid, rwyf yn dal i fwynhau fy swydd ac mae gennyf fwy o gyfleoedd i edrych ar welliannau drwy feincnodi ac ymchwilio i ffyrdd newydd o weithio.

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Am unrhyw gwestiynau sydd gennych o bosibl ynglŷn â’n galwedigaeth, ebostiwch BCUHB.healthsciences@wales.nhs.uk

 

 

Back