Mae prisiau tai’r DU ar gyfartaledd 33 y cant yn is yng ngogledd Cymru ac mae Llywodraeth Cymru bellach yn ystyried llawer o’r ysgolion cynradd ac uwchradd lleol ymysg y gorau yn y wlad.

Prisiau Tai

Yn y flwyddyn ddiwethaf, pris cyfartalog eiddo yng Ngogledd Cymru oedd £169,904. Mae hyn yn rhatach na phris cyfartalog eiddo yn Ne, Canolbarth a Gorllewin Cymru. Yr ardal ddrutaf yng Ngogledd Cymru yw Ynys Môn (prif cyfartalog eiddo yw £182,230) a'r rhataf yw Sir Ddinbych (prif cyfartalog eiddo yw £158,339).

Categoreiddio perfformiad ysgolion

Mae pob ysgol yng Ngogledd Cymru naill ai wedi ei chategoreiddio'n gyfrwng Cymraeg, yn gyfrwng Saesneg, neu'n ddwyieithog, ac mae union natur yr addysg sy'n cael ei ddarparu ym mhob ysgol unigol yn dibynnu ar nifer o ffactorau lleol.

Wedi dweud hyn, os yw plentyn yn mynychu ysgol cyfrwng Cymraeg, bydd ei sgiliau Saesneg ef/hi hefyd yn cael eu datblygu drwy wersi Saesneg
penodedig a drwy ymwneud â rhai agweddau eraill o'r cwricwlwm drwy
gyfrwng yr iaith honno.

Yn yr un modd, mae plant sy'n mynychu ysgolion cyfrwng Saesneg a dwyieithog hefyd yn cael cyfleoedd i ddysgu Cymraeg.

Yng Nghymru, mae ysgolion yn cael eu rhoi mewn un o bedwar categori â chod lliw i ddarlunio eu perfformiad yn gyffredinol, â graddau gwyrdd (ardderchog), melyn (effeithiol), oren (angen gwella) a choch (yn methu). I gael mwy o wybodaeth am raddau ysgolion cynradd ac uwchradd unigol ewch i 'Fy Ysgol Leol '.

Materion Gwledig

Mae yna lawer o fanteision i ysgolion gwledig na ddylid eu hanwybyddu wrth ystyried addysg eich plentyn. Fel rheol, mae gan ysgolion gwledig feintiau dosbarth llawer llai nag ysgolion y ddinas fewnol a gall fod yn llawer mwy diogel. Mae plant yn fwy tueddol o deimlo eu bod yn perthyn i amgylchedd cyfoethog cymunedol a gall athrawon weithredu arferion addysgu da yn effeithiol. Mae ymchwil wedi dangos bod plant mewn ysgolion llai yn fwy llwyddiannus yn academaidd, yn cael canlyniadau arholiadau gwell, yn astudio pynciau mwy heriol ac yn cymryd rhan mewn mwy o weithgareddau allgyrsiol.

 

Back