Hyfforddiant Meddygon Teulu a Meddyg

Mae Rhaglen Datblygu Meddygon Teulu Eithriadol Gogledd Cymru yn gynllun a gynhelir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mewn partneriaeth â meddygon teulu a sefydliadau academaidd lleol.

Mae'r cynllun wedi'i anelu at feddygon teulu sy'n ffafrio gyrfa hybrid neu bortffolio, wrth anelu at ragoriaeth, ac ar yr un pryd yn byw yn un o rannau mwyaf anhygoel y DU. Os yw hyn yn apelio atoch chi, yna parhewch i ddarllen!

Ynglŷn â'r rhaglen

Cydnabyddwn y gall y broses o ennill profiad pellach mewn amgylchedd sydd â chymorth, neu ddatblygu diddordebau clinigol neu arweiniol fod yn eithaf heriol i feddygon teulu ar ôl cwblhau eu rhaglenni hyfforddiant arbenigol a ragnodir.

  • Gall y cyfle i gael amser yng nghanol wythnos waith brysur fod yn brin
  • Mae cyllid i dalu am yr amser sydd ynghlwm â ennill sgiliau yn brin
  • Mae'n anodd cael mentoriaeth gan arweinwyr sy’n feddygon teulu, sy’n rhoi cymorth ar gyfer cynllunio’r camau nesaf yn eich gyrfa

Am y rhesymau hyn, ac am lawer o resymau eraill, rydym wedi creu Rhaglen Datblygu Meddygon Teulu Eithriadol. 

Mae'r cynllun yn hyblyg - rydym yn helpu pob meddyg teulu sydd wedi'i benodi i greu datrysiad pwrpasol drwy ychwanegu 2 opsiwn at eu rhaglen craidd.

Mae hyd y rhaglen yn cael ei gytuno cyn iddynt gael eu penodi a bydd hynny rhwng un a thair blynedd. Mae hyn yn dibynnu ar eich dewis a'r gofynion amser tebygol i fodloni amcanion eich rhaglen bwrpasol.

Yn ychwanegol, rydym yn sicrhau bod gennych fentor ac ystod o fanteision ychwanegol er mwyn cryfhau cam nesaf eich gyrfa.

Cynllun arloesol newydd i ddenu Meddygon Teulu o'r safon uchaf i Ogledd Cymru  

Mae meddygon teulu nodedig a chreadigol wedi eu penodi i weithio a byw yn yr ardal er mwyn ceisio cefnogi a dylanwadu ar ddatblygiad gofal cychwynnol ar gyfer y dyfodol. Mae gennym fwy o gyfleoedd tebyg i ddod

Rydym angen Meddygon Teulu arloesol a deinamig, sy'n fodlon gwneud pethau'n wahanol. Mae cyfle i gyflawni rolau amrywiol. Rydym yn edrych am bobl sy'n meddwl yn agored. 

Mae gennym hefyd Gynllun Cymrawd Clinigol Academaidd  Meddygon Teulu Gogledd Cymru.

Mae'r Cynllun a noddwyd gan Lywodraeth Cymru'n cael ei gynnal gan y Ganolfan ar gyfer Ymchwil Gofal Cychwynnol Gogledd Cymru, o fewn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd.  Mae'r grŵp hwn yn rhan o gyfansoddiad Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol newydd Bangor. 

Derbyniwyd cadarnhad cyllid ar gyfer carfan tair blynedd o'r cynllun ar ddechrau mis Rhagfyr 2015, a hysbysebwyd y swydd gyntaf ym mis Awst 2016.

Mae'r Cynllun yn rhoi'r cyfle i Feddygon Teulu brwdfrydig i ddysgu sgiliau ymchwilio ac addysgu, wrth roi'r gefnogaeth angenrheidiol i feddygon teulu yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Gogledd Cymru.

Credwn fod hyn yn gyfuniad perffaith: yn sail gadarn i natur y GIG i ddarparu cydraddoldeb yng ngofal iechyd, a hefyd yn cydnabod bod y meddygon sy'n rhoi'r gofal yn haeddu cyfleoedd gwella gyrfa.

A hyn i gyd yng Ngogledd Cymru, ardal o harddwch naturiol ac yn cynnig cyfleoedd eang o ran gweithgareddau antur, yn enwedig ar gyfer y rhai sy'n hoffi bod allan yn yr awyr agored.

Mae Cynllun Dyffryn Clwyd yn bodoli mewn amryw ddull ers 1971 pan gafodd ei ffurfio i ddechrau fel prosiect ar y cyd â Chynllun Wrecsam gan Dr Gwyn Thomas. Mae wedi tyfu mewn maint ac yn cwmpasu ardal sy'n ymestyn o Dreffynnon yn y Dwyrain, i Hen Golwyn yn y Gorllewin, ac yn ymestyn lawr Dyffryn Clwyd i Ruthun. 

Mae'r cynllun yn ceisio darparu rhaglen amrywiol ar gyfer hyfforddiant Meddygon Teulu gyda'r cyfle i gael profiad o swyddi ysbyty wedi'i lleoli yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, a swyddi Meddygon Teulu wedi'i lleoli mewn lleoliadau gwledig a threfol o fewn yr ardal. 

Cynhelir sesiynau hanner diwrnod yng Nghanolfan ôl-raddedig Ysbyty Glan Clwyd, yn wythnosol yn ystod tymor academaidd. Maent yn anelu i ddarparu cwricwlwm sy'n seiliedig ar anghenion Meddygon Teulu dan hyfforddiant sy'n cynnwys pynciau sy'n berthnasol i Hyfforddiant Meddygon Teulu a’r Arholiad MRCGP. 

Mae'r cynllun hefyd yn darparu addysgu rheolaidd sydd wedi anelu at sicrhau llwyddiant yn yr MRCGP megis ffug arholiad CSA, cyrsiau rheolaidd ar gyfer Meddygon Teulu sy'n cynnwys pynciau megis Mân Lawdriniaethau, Cynllunio Teulu, Gofal Lliniarol, Sgiliau Cyfathrebu, ar y cyd â chynlluniau Hyfforddi Meddygon Teulu cyfagos.

Mae'r sesiynau hanner diwrnod yn cynnwys cyflwyniadau rheolaidd gan yr hyfforddai, gwaith grŵp, addysgu ffurfiol gan siaradwyr meddygol ac anfeddygol, yn ogystal â digwyddiadau adeiladu tîm rheolaidd. Rydym yn gynllun o oddeutu 25 o hyfforddai sydd wedi'i lleoli mewn Ysbyty Ardal Cyffredinol cyfeillgar sy'n annog grwpiau cefnogi cyfoedion, ac mae maint y cynllun yn ei gwneud hi’n bosibl i holl hyfforddai ST1-ST3 fynychu sesiynau hanner diwrnod o'r gwaith. 

Mae Rhaglen Hyfforddi Meddygon Teulu Wrecsam wedi'i sefydlu ers dros 40 mlynedd ac mae Cyfarwyddwyr presennol y Rhaglen wedi bod yn eu swyddi ers dros 10 mlynedd.  Mae 14 o feddygfeydd yn rhan o'r rhaglen, a 27 hyfforddwr Meddyg Teulu.  Mae'r meddygfeydd hyn yn cynnwys y rhai yn nhrefi Wrecsam, Bwcle a Llangollen, yn ogystal â meddygfeydd gwledig mewn pentrefi megis Owrtyn ger Wrecsam a Llanfair Caereinion ym Mhowys.

Mae swyddi ysbyty wedi'i lleoli yn Ysbyty Maelor Wrecsam ac mae'r sesiynau hanner diwrnod addysgu o'u gwaith wedi eu lleoli yn Sefydliad Meddygol Wrecsam, ger safle'r Ysbyty ac yn cael eu cynnal yn wythnosol.  Rydym yn ymdrechu i ddarparu rhaglen addysgol gyffrous sy'n peri i rywun feddwl ac mae'r adborth gan ein hyfforddai yn awgrymu ein bod yn cyflawni hyn:

Mae'r cynllun 3 mlynedd yn cymryd 8 Meddyg Teulu dan hyfforddiant pob blwyddyn, sy'n rhoi hyd at 24 mewn grŵp.  Mae'r nifer cymharol fach yn ein galluogi i gynnal sesiynau addysgol ar gyfer pawb, ac yn galluogi cyswllt rheolaidd rhwng y rhai mewn swyddi ysbyty a'r rhai mewn swyddi Meddyg Teulu. Mae'r hyfforddai yn cydweithio'n galed ac yn cefnogi ei gilydd yn eu gweithgareddau clinigol ac addysgol.  Mae tudalen Facebook ar gyfer y grŵp, ac mae nifer o hyfforddwyr alumni a Meddygon Teulu yn cyfrannu'n rheolaidd.

Pam na wnewch chi ymuno â ni?

Mae Cynllun Hyfforddiant Arbenigol Bangor wedi'i leoli yng Ngogledd Orllewin Cymru. Mae Bangor yn "Ddinas Dysg" gyda chadeirlan hynafol a phrifysgol sy'n ffynnu gyda dros 11,000 o fyfyrwyr. Mae wedi'i lleoli ar Lan y Fenai a gydag ystod eang o gyfleusterau hamdden ac adloniant, fel y disgwylir mewn tref Prifysgol.

Mae Cynllun Hyfforddiant Arbenigol Bangor yn hyblyg ac yn gallu darparu ar gyfer anghenion meddygon mewn cyfnodau 3 mlynedd ffurfiol neu gynlluniau hyfforddi nad ydynt yn llawn amser. Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y cyrsiau hanner diwrnod o'r gwaith yn amser sydd wedi'i neilltuo a bod y rhai sydd mewn swyddi yn yr ysbyty ac mewn meddygfeydd yn mynychu. Mae Cyfarwyddwyr y Rhaglen yn ceisio gwarantu bod elfen yr hyfforddiant yn benodol ar gyfer Meddygon Teulu a bod hunaniaeth y grŵp yn cael ei gynnal drwy gydol y 3 mlynedd.

Mae'r cynllun yn ymfalchïo yn ein cefnogaeth ar gyfer arholiadau MRCGP ac mae'r holl hyfforddwyr yn rhan o'r paratoi ac rydym yn cynnal sesiynau paratoi CSA  ddwywaith y flwyddyn ac yn darparu pynciau hanner diwrnod. 

Mae swyddi meddygon teulu'n cael eu rhannu drwy Ogledd Gorllewin Cymru, yn cwmpasu cymysgedd o feddygfeydd trefol yn llefydd megis Bangor a Chaergybi a meddygfeydd gwledig megis Llanrwst a Phenrhyndeudraeth. Mae 20-30 o feddygon ar y Cynllun Hyfforddiant Arbenigol Bangor ar unrhyw adeg mewn gwahanol gamau o'u hyfforddiant.

Mae awyrgylch cartrefol a chefnogol i’r cynllun.  Mae hyn yn rhannol o ganlyniad i'r ffaith bod y cynllun yn gymharol fach ac felly gellir cynnal y sesiynau addysgol gyda grŵp llawn GPST yn wythnosol. Yn ychwanegol i gyfeillgarwch pobl leol ac ansawdd hyfforddiant yn Ysbyty Gwynedd, mae Bangor yn cyfrannu ar fwynhad hyfforddiant yn yr ardal.

Mae Adran Anaesthetig Ysbyty Glan Clwyd yn darparu hyfforddiant ar gyfer meddygon. Dyma ganolfan ar gyfer hyfforddiant anaestheteg uwch mewn rheolaeth llwybr anadlu, poen pen a gwddf, a phoen cronig yng Ngogledd Cymru. 

Maent hefyd yn cynnal tair theatr yn Ysbyty Abergele, sy'n darparu llawdriniaeth orthopaedeg risg isel (yn cynnwys cymalau newydd mewn cleifion ASA I-II) a llawdriniaeth offthalmoleg.

Mae hyfforddai Deoniaeth Cymru yn mynd i ysbytai Lerpwl ar gyfer blociau arbenigedd megis niwrolawfeddygaeth, paediatreg ac obstetreg pan fo angen.

Mae dau o'n meddygon ymgynghorol yn Adran Gofal Critigol Ysbyty Glan Clwyd yn Fentoriaid Cofrestredig sy'n canolbwyntio ar Ofal Dwys Eco (FICE).

Mae adran Paediatrig Ysbyty Glan Clwyd yn darparu rhaglen addysgu wych sy'n darparu addysgu ffurfiol ar gyfer meddygon iau yn ddyddiol ac mae holl aelodau'r tîm yn cyfrannu at y rhaglen. Mae efelychiadau paediatrig a chlinig addysgu hefyd yn rhan o'n rhaglen addysgol. Mae rownd fawr wythnosol yn yr ysbyty a chaiff meddygon iau eu hannog i fynychu. Rydym hefyd yn darparu addysg benodol ar gyfer arholiadau i'r rhai sy'n paratoi ar gyfer MRCPCH. Mae gan bob meddyg iau oruchwyliwr addysgol dynodedig i helpu gyda datblygiad gyrfaol ac i roi cymorth.

Yn adran Anaesthetig Wrecsam, mae hyfforddeion yn ymgymryd â modiwlau 3 neu 6 mis pwrpasol, yn dibynnu ar eu gradd a’r cam yn yr hyfforddiant.  Rydym yn goruchwylio a mentora hyfforddeion sy'n ymgymryd â lefel hyfforddiant ICM sylfaenol, uwch a chanolradd.  Ni oedd y safle cyntaf yng Ngogledd Cymru i gael hyfforddai FICM o feddyginiaeth resbiradol.

Mae gan feddygon sydd â diddordeb mewn Meddygaeth Frys gyfleoedd gwych ar draws Gogledd Cymru. Mae yna raglen ‘Meddygaeth Fynydd’ llwyddiannus yn Ysbyty Gwynedd. Mae Adran Achosion Brys Ysbyty Glan Clwyd wedi lansio swydd hyfforddi cyn Meddygaeth Frys a Gofal Critigol ac mae swydd cymrodoriaeth newydd mewn Meddygaeth Frys yn Wrecsam eisoes yn denu llawer o sylw.

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Am unrhyw gwestiynau sydd gennych o bosibl ynglŷn â’n galwedigaeth, ebostiwch BCHUB.medicalworkforce@wales.nhs.uk  

Back