Meddygol a Deintyddol

Gyrfaoedd a dilyniant meddygol

Mae gennym gyfleoedd gwych ar draws Gogledd Cymru i feddygon ehangu eu sgiliau a gwella eu gyrfa trwy'r hyn yr ydym yn ei gynnig yma.

Mae Gogledd Cymru yn llawn gweithgaredd i feddygon o lefel iau hyd at lefel meddyg ymgynghorol sy'n dymuno datblygu eu gyrfaoedd mewn ardal sy'n llawn pleserau i'w fwynhau wrth fyw yma.

Dyma ddarlun o ddim ond rhai o'r cyfleoedd gwych y mae hyfforddi, gweithio a byw yng Ngogledd Cymru tra’n bod yn rhan o'r GIG yn ei gynnig i chi fel meddyg.

Mae Ysbyty Gwynedd ym Mangor yn rhoi cyfoeth o gyfleoedd i feddygon ddatblygu eu gyrfaoedd wedi'i amgylchynu gan le chwarae arbennig i'w archwilio.

Mae'r rhaglen Meddygaeth Mynydd llwyddiannus yn denu meddygon ar draws y DU a thu hwnt bob blwyddyn oherwydd yr amrywiaeth o swyddi sydd ar gael a'r cyfle i weithio â thîm achosion brys gwych ac ymroddedig. Wrth weithio yma byddwch yn profi swydd sydd wedi'i gynllunio o'ch cwmpas chi gan fanteisio ar ddatblygiad eich gyrfa.

I'r dwyrain ar draws ffordd arfordirol yr A55 y mae Ysbyty Glan Clwyd yn darparu amgylchedd a rhagolwg newydd ar gyfer meddygon sy'n dechrau gweithio ar y safle, diolch i ddatblygiad sydd werth miliynau o bunnoedd.   Mae'r ysbyty wedi caeladeiladau newydd yn cynnwys Cwadrant Achosion Brys a Chanolfan Cardiaidd Gogledd Cymru ac mae ei wardiau, theatrau a mannau i gleifion allanol wedi'u hailddatblygu'n llawn.

Mae'r ysbyty'n cynnig amryw o feysydd arbenigol i ddatblygu eich gyrfa, ac mae hefyd yn gartref i Ganolfan Canser Gogledd Cymru. Yn ddiweddar cyflwynwyd rhaglen gymrodoriaeth glinigol ar gyfer gweithio mewn PHEMS, yn cynnwys amser a dreulir mewn Gofal Critigol yma a hefyd gweithio gydag EMRTS ar Ambiwlans Awyr Cymru yng Nghaernarfon.

Drosodd yn Wrecsam, bydd meddygon sy'n dod i weithio i ni yn dod o hyd i lwybrau trafnidiaeth gwych i ddinasoedd mwy yn cynnwys Caer, Lerpwl a Manceinion, sydd i gyd o fewn pellter teithio hawdd tra'ch bod gyda ni yn yr ysbyty.

Mae'r ysbyty'n gartref i'r gwasanaeth gastroberfeddol uwch sydd, o dan arweinyddiaeth broffesiynol uwch glinigwyr, wedi dod yn ganolfan sydd â pharch mawr iddi ar gyfer Gogledd Cymru gyfan ac ar draws y ffin i Sir Gaer. Mae'r safle hefyd yn arwain y ffordd mewn ymchwil Wroleg.

Mae trawsweithio ysbyty cadarn yma yng Ngogledd Cymru, enghraifft o hyn yw ar bob safle gallwch ddisgwyl hyfforddiant Anaestheteg cynhwysfawr a chyfleoedd gyrfaol i'ch helpu chi i wirioneddol ddatblygu yn yr alwedigaeth hon.

Os ydych hefyd yn edrych am brofiad o ofal brys cyn ysbyty tra'ch bod yn dod i Ogledd Cymru - mae cyfleoedd rheolaidd i ymuno â staff nyrsio, myfyrwyr meddygol, ambiwlans, heddlu a'r gwasanaeth tân mewn efelychiadau a drefnir gan ein huwch feddygon a hyfforddwyr.

                    

Mae llawer o'n rolau sy’n awr yn cael eu hysbysu fel rolau cymrawd clinigol ym mhob ysbyty yn llawn amrywiaeth i'r meddygon diolch i nifer o gylchdroadau sy’n cael eu cynnwys, fel eich bod yn gallu gweld os ydych wirioneddol eisiau aros mewn Paediatreg, symud i Iechyd Meddwl neu groesi drosodd at ofal critigol - rydym yn cynnwys mwy o ddewis i'r rolau rydym yn eu darparu.

Mae llawer iawn o gyfleoedd yn ein hadrannau ar gyfer swyddi sy'n cynnig cyfundrefn waith a hyfforddiant amrywiol i feddygon o bob lefel sy'n dod atom yng Ngogledd Cymru - cadwch lygaid ar y swyddi diweddaraf yma neu drwy ymweld â thudalen trydar Meddygon Gogledd Cymru @NWDoctors ble gallwch hefyd weld y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer hyfforddi, gweithio a byw yma - a pheidiwch ag anghofio rhoi galwad i'r cysylltiadau neu'r e-bost ar hysbysiadau'r swyddi bob amser gan eu bod yn barod i'ch helpu.

Yma hefyd yng Ngogledd Cymru mae gennym dair adran Ôl-raddedig ym Bangor, Bodelwyddan a Wrecsam gyda thimau sydd wirioneddol yn mynd gam ymhellach i sicrhau bod ein holl feddygon yn cael yr hyfforddiant, gofal a chefnogaeth gorau posibl wrth iddynt hyfforddi, gweithio a byw yma. 

 

Deintyddol

Gellir dod o hyd i'r holl gyrsiau CPD sydd ar gael i'r tîm deintyddol yn y Gogledd Orllewin (Bangor), Gogledd Canol (Glan Clwyd) a Gogledd Ddwyrain Cymru (Wrecsam) trwy system trefnu cyrsiau Deoniaeth Cymru yn ogystal â'r holl gyrsiau deintyddol CPD trwy Cymru gyfan.   Gweler Calendr y Cwrs.

https://www.maxcourse.co.uk/walesdent/guestHome.asp

Gellir dod o hyd i gymorth a hyfforddiant ehangach gan y Ddeoniaeth ar gyfer y gweithlu deintyddol drwy wirio gwefan y Ddeoniaeth.

https://dental.walesdeanery.org/

Mae CDS Gogledd Cymru yn darparu ychydig o CPD dilys i weithwyr BIPBC drwy ei ddiwrnodau hyfforddi ansawdd a diogelwch / llywodraethu clinigol.

Mae'r CDS hefyd ag achrediad am nifer o gymwysterau Bwrdd Arholi Cenedlaethol ar gyfer Nyrsio Deintyddol NEBDN yn cynnwys Diploma Cenedlaethol mewn cyrsiau Nyrsio Deintyddol lefel 3 a chyrsiau ôl-ardystio.

Mae hyfforddiant eraill ar gyfer gweithwyr deintyddol CDS Gogledd Cymru yn dod drwy hyfforddiant gorfodol BIPBC un ai ar-lein trwy myESR neu drwy gyrsiau eraill sydd rhaid eu mynychu e.e. ILS, trais ac ymosodedd.

Mae gennym 6 swydd Hyfforddwyr Craidd Deintyddol (DCT1) yn adran Genau a’r Wyneb a CDS/ Y Geg yng Ngogledd Cymru. Mae cynllun DCT Gogledd Cymru wedi’i leoli yn Ysbyty Glan Clwyd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back