Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

Ni fu erioed adeg well i ymuno â'n tîm sy'n tyfu

Mae hon yn adeg gyffrous i ymuno â'r Uwch Adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu.

Gyda thîm arwain newydd yn ei le, rydym yn buddsoddi yn ein gwasanaethau i drawsnewid y ffordd y cânt eu cyflwyno.

Wedi'n harwain gan ein strategaeth pedair blynedd, rydym wedi bod yn datblygu ac yn ehangu'r ystod o gymorth, gofal a thriniaeth rydym yn ei gynnig i bobl ar draws Gogledd Cymru.

Mae hyn yn cynnwys sefydlu rolau cyffrous newydd yn ein timau cymunedol a thimau cleifion mewnol a llwybr clir lle gall staff barhau i ddysgu a datblygu trwy gydol eu gyrfa.

Ymdrechu dros ragoriaeth

Mae ymrwymiad i roi gofal diogel, trugarog ac effeithiol, a gynigir yn brydlon er mwyn cynorthwyo adferiad pobl yn tanategu ein holl waith.

Mae nifer cynyddol o'n gwasanaethau cleifion mewnol ac iechyd meddwl cymunedol a gwasanaethau anableddau dysgu wedi'u hachredu gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion, gan ddangos ein hymrwymiad i weithio i'r safonau cenedlaethol uchaf.

Cefnogi eich datblygiad proffesiynol

Mae'r Uwch Adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu yn cynnig amgylchedd cefnogol ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus ac mae gennym gyfleoedd ardderchog i ddatblygu gyrfa trwy ein rolau Uwch Ymarferydd Nyrsio a Nyrs Ymgynghorol.

Yn ogystal, gallwn roi cymorth ariannol i'ch helpu i adleoli i Ogledd Cymru, a'r dewisiadau gwaith hyblyg er mwyn eich galluogi i sicrhau cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith.

Gogledd Cymru yw'r lle perffaith i Hyfforddi, Gweithio a Byw ynddo

Gydag ardaloedd godidog, tai fforddiadwy, ysgolion gwych ac ymdeimlad gwirioneddol waeth i ba le rydych yn mynd, Gogledd Cymru yw'r lle perffaith i ymgartrefi ar eich pen eich hun neu gyda theulu.

Edrychwch ar ein swyddi gwag diweddaraf yma

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’n swyddi gwag cyfredol neu os hoffech fwy o wybodaeth am ein Uwch Adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, ebostiwch BCUHB.MHLDServices@wales.nhs.uk 

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Cliciwch yma am y newyddion diweddaraf o'n Adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

 

Back