Barbwyr Gogledd Cymru i gael hyfforddiant iechyd meddwl er mwyn lleihau hunanladdiad ymysg dynion

Mae unigolion sy'n torri gwalltiau o ar draws y rhanbarth yn mynd i gael hyfforddiant i adnabod arwyddion rhybudd problemau iechyd meddwl ymysg eu cwsmeriaid, yn ogystal â arweiniad arfer gorau ar sut i wrando, rhoi cyngor defnyddiol, a chyfeirio at wasanaethau cefnogi.

 
Mae'r ymgyrch, sy’n cael ei lansio ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Dynion (19 Tachwedd) yn anelu at godi ymwybyddiaeth o'r trasiedi o hunanladdiad ymysg dynion y gellir ei hosgoi, y lladdwr mwyaf dynion dan 45 oed yng Ngogledd Cymru, ac ar draws y Deyrnas Unedig.
 
Mae ystadegau yn dangos fod dynion tair gwaith yn fwy tebygol na merched i ladd eu hunain, gyda dynion yn cyfrif am 75% o hunanladdiadau yn y Deyrnas Unedig.
 
Mae'r ymgyrch hyfforddi yn cael ei chefnogi gan ymgyrch Mi Fedraf, Awyr Las, Elusen y GIG, sy'n anelu at fynd i'r afael â stigma ac annog sgyrsiau mwy agored am iechyd meddwl.
 
Mae’r ymgyrch yn cael ei harwain gan Dimau Gweithredu Lleol sydd hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, awdurdodau lleol ac elusennau iechyd meddwl, sy'n gweithio gyda'i gilydd i weithredu strategaeth integredig iechyd meddwl cyntaf Gogledd Cymru.
 
Mae'n achos sy'n agos at galon Mahir Soylu, Barbwr Prestatyn, sy'n dweud bod gan Siopau Barbwr rôl bwysig i'w chwarae i gefnogi dynion sy'n cael trafferth â'u hiechyd meddwl.
 
Ers agor ei Siop Barbwr LL19 yn y dref ddwy flynedd yn ôl, mae'r dyn 31 oed wedi defnyddio ei brofiad ei hun o ddioddef â straen, pryder a hunan hyder isel i helpu eraill.
 
"Mae siopau barbwr yn darparu lle diogel i ddynion agored eu calonnau am sut maent yn teimlo" eglurodd.
 
"Nid ydym yn ddigon agos i'n cwsmeriaid i wybod beth sy'n digwydd yn eu bywydau, ond rydym yn gweithio'n agos atynt am 15 munud, ac rydym yn eu cyffwrdd nhw. Mae hynny yn cael gwared ar y rhwystr, ac yn dod â mwy o onestrwydd.
 
"Rwyf wedi cael pobl yn crio yn fy nghadair. Gall ofyn sut mae pobl, a sut maent yn ymdopi yn unig wneud byd o wahaniaeth. Nid oes gennyf i'r atebion, ond rwy'n gwybod y gallaf gael effaith dim ond drwy wrando. 
 
"Rwy'n credu bod y rhaglen hyfforddiant yn syniad hollol wych. Bydd yn rhoi gwell dealltwriaeth i mi o ran sut beth yw byw â chyflyrau penodol, a sut gallaf eu helpu."
 
Barbers 6Dywedodd Sam Watson, Pennaeth Gwasanaethau Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru:
 
"Mae nifer o ymgyrchoedd llwyddiannus wedi bod i annog unigolion i siarad am eu hiechyd meddwl, ond mae hefyd yn hanfodol bod gan unigolion y sgiliau i wrando'n effeithiol ac i ddarparu cyngor defnyddiol.
 
"Rydym yn gweithio'n galed i wella gwasanaethau iechyd meddwl rydym yn eu darparu, ond rydym hefyd yn cydnabod y rôl hanfodol y gall unigolion mewn cymunedau ar draws Gogledd Cymru ei chwarae i gefnogi ei gilydd.
 
"Y rhaglen hyfforddiant yw'r cam cyntaf tuag at adeiladau cymunedau gwydn sydd wedi'u grymuso i gymryd perchnogaeth a chyfrifoldeb dros wneud newidiadau i wella bywydau unigolion.
 
"Mae hyn yn allweddol os ydym am leihau'r gyfradd farwolaeth drwy hunanladdiad, ac atal salwch meddwl.
 
Mae'r rhaglen hyfforddi yn mynd i gael ei chyflwyno yn fwy eang y flwyddyn nesaf, ac mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i gymryd rhan i gofrestru drwy gysylltu â nhw ar bcu.info@wales.nhs.uk.
 
Mae'r llinell gymorth Iechyd Meddwl C.A.L.L sydd am ddim ac yn gyfrinachol ar gael 24/7 i roi cefnogaeth emosiynol ac i gyfeirio at wasanaethau lleol. Ffoniwch 0800 132 737, neu anfon neges testun  ‘Help’  i  81066, neu ewch i www.callhelpline.org.uk.