Metron GIG sy’n serennu yn ennill gwobr rhagoriaeth iechyd

Cyflwynwyd Gwobr Seren Betsi i Joanne Carribine gan Gary Doherty, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn ystod ymweliad annisgwyl i leoliad ei thîm yng Nghaernarfon.

 
Cafodd ei henwebu am y wobr staff GIG gan ei chydweithwyr iechyd a’r awdurdod lleol yn Nhîm Anableddau Dysgu Cymuned Gwynedd, sy’n ei disgrifio fel ‘seren go iawn’ a ‘seren ddisglair’.
 
Mae Joanne, sydd wedi gweithio yn y GIG am dros 30 mlynedd, wedi cael ei chydnabod am ei pharodrwydd i fynd y ‘tu hwnt’ i’w dyletswyddau o ddydd i ddydd i roi’r gofal gorau posibl i oedolion ag anableddau dysgu.  
 
Ymysg y cydweithwyr a oedd yn bresennol i ddathlu gyda Joanne ar y diwrnod oedd Nyrs Anableddau Dysgu Cymuned, Sharon Clos Parry. Dywedodd:
 
Ymhlith y cydweithwyr oedd yn bresennol i ddathlu gyda Joanne ar y diwrnod, roedd y Nyrs Cymuned Anableddau Dysgu, Sharon Clos Parry. Dywedodd:
 
“Mae’n ymroddgar ac mae bob amser yn rhoi defnyddwyr gwasanaeth yn gyntaf ac yn eu trin ag urddas a pharch. Ei phrif nod yw sicrhau bod pobl sy’n byw gydag anableddau dysgu yn cael y gwasanaethau y maent yn eu haeddu.”
 
Ychwanegodd Helen Fon Owen, Rheolwr Tîm Sir Gwynedd: “Un o’r prif bethau y byddwn yn ei ddweud am Joanne yw pa mor hawdd mynd ati yw hi gyda phawb a’i bod yn wych am ddatrys problemau. Mae ganddi’r gallu i dorri rhwystrau, i sicrhau bod unigolion yng nghanol unrhyw gynllunio ac i gael y canlyniadau gorau i bawb. Mae’n seren ddisglair o safbwynt arweinyddiaeth nyrsio.”  
 
Dywedodd Dr Jess York, Seiciatrydd Ymgynghorol Anableddau Dysgu yn BIPBC:  “Ers cael ei phenodi fel Metron gyda Thîm Anableddau Dysgu Cymuned Gwynedd, mae Joanne wedi arddangos brwdfrydedd ac ymrwymiad i’r rôl ac yn mynd y tu hwnt i’w dyletswyddau bob dydd.”  
 
“Mae’n arwain y tîm drwy esiampl, gan fabwysiadu amgylchedd gwaith cefnogol a chyfunol sy’n ymgorffori rhinweddau gwerth a pharch ar y cyd, i aelodau’r tîm ac i gleifion.” 
 
Dywedodd Joanne ei bod wedi cael sioc o dderbyn y wobr am wneud y gwaith y mae’n ei garu.
 
Dywedodd: “Rwyf wedi cael sioc, ond yn falch iawn o gael cydnabyddiaeth am wneud y swydd rwyf yn ei charu. Rwyf wedi gweithio yn y gwasanaeth anabledd dysgu ers dros 30 mlynedd ac rwyf yn ffodus iawn fy mod yn gweithio gyda thîm mor wych a chefnogol.”
 
Dywedodd Gary Doherty, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Mae gen i feddwl mawr o ymrwymiad Joanne i fynd y tu hwnt i’w dyletswyddau i sicrhau bod rhai o’r unigolion mwyaf bregus yn ein gofal yn cael y gefnogaeth gorau posibl.
 
“Mae’n arweinydd ac yn enillydd teilwng iawn o’r Wobr Seren Betsi.”