Stori Gweithle Jack

Enw: Jack Jackson

Rôl: Arweinydd y Tîm Lles Meddyliol a Chwnsela

Sefydliad: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sector: Iechyd

 

Sut mae’ch hunaniaeth yn cysylltu â’ch gwaith?

Rydw i’n gweithio fel cwnselydd/seicotherapydd ers dros ugain mlynedd, mewn amrywiaeth o leoliadau a sefydliadau. Mae herio stigma yn ymwneud ag iechyd meddwl yn gyffredinol yn agos iawn at fy nghalon i, yn ogystal â’r effaith y mae bod yn unigolyn LGBT+ yn ei gael ar iechyd meddwl a lles.

Rydw i’n ystyried fy hun i fod yn ddyn traws ac mae’r ymdeimlad hwnnw o ran fy rhywedd gen i ers blynydoedd lawer. Ond roeddwn i’n teimlo na allwn i wirioneddol fod yn fi fy hun o ran fy mywyd personol a bywyd gwaith trwy ofn rhagfarn a’r perygl na fyddwn i’n cael fy nerbyn. Yn y diwedd, es i at y meddyg pan oeddwn i’n 46 oed a dechreuodd fy nghyfnod o drawsnewid gyda chyfeiriad at glinig rhywedd yn Nottingham. Rydw i’n cymryd hormomau ers y 18 mis diwethaf ac rydw i wedi cael fy llawdriniaeth i ran uchaf fy nghorff  yn ddiweddar.

Symudais i Ogledd Cymru ddwy flynedd yn ôl a datgelais ar goedd fy mod i’n drawsryweddol yn ystod y cyfweliad. Roedd rhywun ar y panel cyfweld yn gwisgo cortyn gwddf enfys GIG Cymru, a roddodd yr hyder i mi wirioneddol fod yn fi fy hun. Felly, penderfynais symud o Loegr i Gymru fel Jack ac i dreulio gweddill fy mywyd fel fi fy hun yng ngwir ystyr y gair. Mae fy rheolwr llinell a’r tîm wedi bod yn hynod gefnogol ac yn barod i dderbyn ac maen nhw wedi bod yn agored iawn i ddysgu mwy. Rydw i wedi gallu ‘normaleiddio’ yr hyn mae’n ei olygu i fod yn drawsryweddol ac i siarad am hunaniaeth o ran rhywedd mewn ffordd agored ac addysgol. Mae hyn wedi fy ngalluogi i herio defnydd o ragenwau anghywir, ystrydebau a rhagdybiaethau.

Mae bod yn bwy ydw i yn wirioneddol wedi newid fy mywyd yn gyfan gwbl – mae byw fy mywyd fel Jack wedi caniatáu, nid yn unig i mi garu fi fy hun, ond hefyd i eraill fy ngharu i. Trwy fod yn bwy i yn wirioneddol yn y gwaith, mae gen i gysylltiad dyfnach â mi fy hun a gwell dealltwriaeth ohonof i fy hun. Mae wedi cael effaith bositif dros ben ar fy lles, yn feddyliol ac yn gorfforol. Ac mae wedi fy ngalluogi i gael ymdeimlad o hunanwerth a hyder sy’n gryfach ac yn ddyfnach o lawer.

Ydych chi’n gysylltiedig â’r rhwydwaith LGBT yn eich sefydliad?

 

Rydw i’n aelod o’n grŵp cymorth LGBT+ Balchder Celtaidd. Trwyddo, rydw i wedi cael y cyfle i siarad â chadeirydd y bwrdd iechyd, y tîm gweithredol, a staff yn ehangach am yr hyn mae’n ei olygu i fod yn drawsryweddol. Rydw i wedi bod yn gysylltiedig â chefnogi aelodau o staff  sy’n draws i ddod allan yn y gwaith ac rydw i’n gobeithio datblygu system cyfeillio ar gyfer pobl traws yn fuan.

Trwy’r rhwydwaith, rydw i hefyd wedi dod yn gysylltiedig â phrosiectau cymunedol eraill, grwpiau pobl ifanc a sefydliadau cymorth yng ngogledd Cymru. Rydw i wedi bod yn gysylltiedig â datblygiadau o ran y Llwybr Trawsryweddol yn GIG Cymru ac rydw i wedi gallu cysylltu â sefydliadau lleol, fel carchardai a phrifysgolion, i gynnig cymorth o ran codi ymwybyddiaeth.

Pam mae delfrydau ymddwyn yn y gweithle mor bwysig?

Mae delfrydau ymddwyn yn helpu i herio rhagfarn, anwybodaeth a chamsyniadau. Maen nhw’n helpu i normaleiddio ac maen nhw hefyd yn gyfle i bobl greu cysylltiadau a gofyn cwestiynau. Rydw i wedi cael cyswllt gydag aelodau eraill o staff sy’n gofyn cwestiynau am eu hymdeimlad eu hunain o bwy ydyn nhw yn fy sefydliad ac rydw i wedi gallu dangos ei fod yn gallu bod yn lle diogel a phositif i weithio ynddo.

Derbyniais wobr Delfryd Ymddwyn Trawsrywiol y Flwyddyn Stonewall yn 2018. Ers hynny, rydw i wedi cael cyfleoedd i siarad mewn cynadleddau ac yn fy ngweithle i godi ymwybyddiaeth – mae’r gwelededd wedi bod yn brofiad positif tu hwnt i mi.