Nyrs Ysbyty Gwynedd yn derbyn gwobr ar gyfer y gofal a roddodd i deulu yn ystod eu cyfnod tywyllaf

Derbyniodd Michelle Williams ofal gan ei Leisa Jones, Nyrs Gofal Critigol, tra'r oedd yn glaf ar Uned Gofal Dwys (ICU) Ysbyty Gwynedd cyn iddi farw'n sydyn ym mis Medi 2018.

 
Cafodd Leisa ei henwebu ar gyfer Gwobr Seren Betsi gan deulu Michelle a oedd yn awyddus i ddiolch iddi am y gofal a roddodd iddynt ac i Michelle yn ystod eu cyfnod tywyllaf.
 
Dywedodd nith Michelle, Sioned Jones: “Leisa oedd y nyrs berffaith i Michelle, mae ganddi synnwyr digrifwch da a gwnaeth hi ddelio â phroblemau Michelle mewn ffordd ysgafn, a oedd yn fodd o'i chysuro.
 
“Gwnaeth Leisa roi o'i hamser i siarad â phob un o aelodau'r teulu yn unigol er mwyn sicrhau bod pawb yn deall y sefyllfa gyda'm modryb, gwnaeth hi hyd yn oed fynd allan o'i ffordd i gael batris ar gyfer teclyn cymorth clyw Taid pan oedd angen.
 
“Pan wnaeth y sefyllfa gyda Michelle newid yn sydyn, roedd yn amlwg gweld bod Leisa wedi cael sioc a gwnaeth barhau i ymddiheuro am beidio gwybod y byddai pethau'n newid mor sydyn. Nid oedd yn ddim byd ond agored a chlir gyda ni, gan fod yn barod ei chymorth, yn drugarog ac yn gyfeillgar bob amser, roedd hi hyd yn oed yn galw 'Taid' ar fy Nhaid o fewn ychydig oriau, a oedd yn helpu i wella'r hwyliau.
 
“Daeth i'r amlwg na fyddai Michelle yn goroesi'r nos a gwnaethom ni alw ar yr aelodau agosaf o'r teulu i dreulio amser gyda hi. Rhoddodd Leisa breifatrwydd i ni dreulio amser gyda Michelle, gan aros gerllaw pe bai arnom ni ei hangen."
 
Ychwanegodd chwaer Sioned, Ceri Williams: “Roedd y gofal a gafodd Michelle a'n teulu gan Leisa yn fwy nag y gallem ni fod wedi gofyn amdano neu ei ddisgwyl.
 
“Gwnaeth hi helpu i wneud diwrnod gwaethaf ein bywydau gymaint yn haws - roedd hi mor garedig a thrugarog a gwnaeth ein trin fel pe baem ni'n adnabod ein gilydd ers blynyddoedd, roedd fel pe bai hi'n rhan o'r teulu.
 
Cyflwynwyd Gwobr Seren Betsi i Leisa gan Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gary Doherty, yn ystod ymweliad annisgwyl ag ICU.
 
Dywedodd: "Rydw i'n teimlo mor freintiedig o fod wedi ennill y wobr hon ac mae wir yn golygu cymaint i mi fod y teulu wedi mynd allan o'u ffordd i'm henwebu i.
 
“Hoffwn i ddiolch i'r teulu am roi o'u hamser i wneud hyn, mae wir yn hyfryd ac mae'n golygu'r byd i mi."
 
Ychwanegodd Mr Doherty: “Mae Leisa yn aelod arbennig iawn o staff ac roedd yn galonogol clywed faint oedd y teulu'n gwerthfawrogi'r gofal a ddarparodd ar gyfer un o'u hanwyliaid.
 
“Roedd hon yn sefyllfa anodd a heriol iawn ond roedd y gofal a roddwyd i Michelle Williams a'i theulu yn wych felly mae'r wobr hon yn gwbl haeddiannol."