Cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant nyrsio a mentoriaeth mewn ward fasgwlaidd newydd wrth i ddatblygiad theatr hybrid symud ymlaen

Mae gwaith ar ward arbennig fasgwlaidd 18 gwely yn yr ysbyty hefyd bron iawn wedi'i gwblhau.

Mae'r ddau ddatblygiad, a fydd yn cefnogi'r model rhwydwaith newydd ar gyfer darparu gofal fasgwlaidd yng ngogledd Cymru, yn symud ymlaen yn dda a byddant wedi'u cwblhau erbyn y gwanwyn.
 
Mae datblygiad y ward hefyd yn un o'r cerrig milltir terfynol yn y gwaith ailadeiladu cynhwysfawr ehangach yn Ysbyty Glan Clwyd.
 
Bydd y theatr hybrid newydd yn galluogi i ystod lawn o weithdrefnau fasgwlaidd gael eu gwneud mewn un ystafell. Bydd y cyfarpar delweddu meddygol diweddaraf ar gael, sy'n golygu bydd staff theatr a radioleg yn gallu cydweithio, a bydd cleifion yn cael budd o ddelweddu a gweithdrefnau mewnwthiol minimol ar yr un amser ac yn yr un lle.
 
Bydd y ward newydd y cwrdd â'r safonau gweithio a rhwystro heintiau diweddaraf a bydd yn darparu adnodd un pwrpas ar gyfer gofalu am y cleifion fasgwlaidd difrifol wael ar draws gogledd Cymru.
 
Fe'i lleolir ger y theatr hybrid, a'i chyd leoli ger wardiau llawfeddygol presennol yr ysbyty, gan wella'r cyfle ar gyfer rhannu dysg rhwng arbenigeddau perthnasol. 
 
Meddai Jan Garnett, pennaeth Nyrsio Llawfeddygol Cyffredinol yng Nglan Clwyd: "Mae gwaith yn symud ymlaen yn dda iawn ar ddatblygu'r ward fasgwlaidd.
 
"Rydym bellach ar ganol y broses o recriwtio nyrsys sy'n meddu ar brofiad o ofal fasgwlaidd i fod yn rhan o wasanaeth cyffrous iawn i'r ysbyty."
 
"Bydd y ward newydd yn darparu cyfle i ni gynnig hyfforddiant un pwrpas a mentoriaeth i dîm nyrsio a fydd yn ein helpu i foderneiddio sut y darperir gwasanaethau fasgwlaidd yng ngogledd Cymru."
 
"Bydd yn gartref addas i dîm o nyrsys i ddatblygu gwasanaeth newydd a chyffrous."
 
Bydd y ward newydd yn darparu cyfle gwych i nyrsys ddatblygu arbenigedd a chael mentoriaeth un pwrpas i ofalu am ein cleifion fasgwlaidd. 
 
Mae'r datblygiad theatr hefyd wedi derbyn cefnogaeth drwy gymynrodd o fwy na £500,000 o Ymddiriedolaeth Livsey. Mae'r ymddiriedolaeth elusennol, a sefydlwyd er cof am gyn breswylwyr o Landrillo yn Rhos, Robert a Flora Livsey, yn cefnogi gwasanaethau yn Ysbyty Glan Clwyd.
Argymhellwyd y model rhwydwaith ar gyfer llawdriniaethau fasgwlaidd mewn adolygiad a wahoddwyd gan Goleg Brenhinol y Llawfeddygon, ac mae'n dilyn arferion gorau ar draws y DU.
 
Meddai Dr Evan Moore, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Bydd y buddsoddiad mewn theatr hybrid yn rhoi'r cyfleusterau gorau posibl i ni ofalu am gleifion ar draws gogledd Cymru sydd angen llawdriniaethau fasgwlaidd cymhleth.
 
"Bydd datblygu'r theatr a'r ward fasgwlaidd un pwrpas yn Ysbyty Glan Clwyd hefyd yn cefnogi hyfforddiant staff fasgwlaidd arbenigol, gan gyfrannu at wasanaeth cadarn a chynaliadwy i breswylwyr gogledd Cymru."
 
Ymgymerwyd â'r ddau brosiect gan Laing O'Rourke, cwmni adeiladu a pheirianyddol, sydd hefyd wedi goruchwylio'r gwaith ailddatblygu yn Ysbyty Glan Clwyd a ddechreuodd yn 2011.
 
Mae llawer o waith ailwampio a datblygiadau newydd wedi'i wneud yn ystod y prosiect ailddatblygu ehangach.
 
Mae gwelliannau yn yr ysbyty yn cynnwys adran achosion brys newydd, 11 theatr newydd a dwy ystafell adferiad newydd, Uned Gofal Critigol newydd, ac adran newydd i Gleifion sy'n Cyrraedd ar Ddiwrnod eu Llawdriniaeth, mannau wedi'u hailwampio yn Radioleg, a chyfleuster newydd ar gyfer Gwasanaethau Deintyddol Cymuned Anaesthetig Cyffredinol.