Mae gan Ogledd Cymru bopeth: ysblander hanesyddol a drama weledol, ochr yn ochr â diwylliant dwyieithog bywiog yr unfed ganrif ar hugain. Mae'r tirwedd trawiadol yn gartref i  ystod o ddigwyddiadau diwylliannol a gweithgareddau awyr agored o bob math, ynghyd â rhai o safleoedd hanesyddol, traethau, mynyddoedd a llynnoedd.

Mae nifer fawr o bobl yn y rhan cyfeillgar a chroesawgar hwn o'r byd yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Yn wir, mae'r iaith yn ffynnu ledled y rhanbarth, gyda phapurau newydd a chylchgronau yn cael eu cyhoeddi yn y Gymraeg a'r Saesneg, a phopeth o orsafoedd radio i arwyddion ffyrdd yn tueddu i fod yn ddwyieithog.

Mae cymaint o bethau gwych yn gwneud Gogledd Cymru’n lle perffaith ar gyfer byw a magu teulu, ac mae 'na hen ddigon yma i gyfoethogi eich bywyd ac i'ch cadw'n brysur yn eich amser sbâr! Adlewyrchwyd hyn 
yn ddiweddar, wrth i ‘Lonely Plant’ gynnwys Gogledd Cymru ar restr o’r rhanbarthau gorau yn y byd i ymweld â hwy.

Ewch i'r Dwyrain, neu ewch i'r Gorllewin?

Yn debyg ac yn wahanol, mae'n debyg y bydd yr ardal o Ogledd Cymru rydych chi'n dewis byw ynddi yn cael ei bennu gan y math o ffordd o fyw rydych chi'n ei arwain. Mae llawer o hanes yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru ac yn gartref i Safle Treftadaeth y Byd yn unig yng Ngogledd Cymru. Os hoffech chi fyw yn agos at y môr, mae gan ranbarthau arfordirol Bae Colwyn a Chonwy draethau rhagorol ac maent yn llawn atyniadau teuluol. Os ydych chi'n chwilio am antur, efallai y byddwch chi'n teimlo'n fwy gartref ym Mhenrhyn Llyn, lle bydd mynediad hawdd i fynyddoedd cyfagos Eryri.

 

Parc Cenedlaethol Eryri

Mae Eryri'n ardal yng Ngogledd Orllewin Cymru, yng nghanol y mynyddoedd a rhewlif Parc Cenedlaethol Eryri. Mae Rheilffordd Hanesyddol Mynydd yr Wyddfa’n dringo i frig mynydd uchaf Cymru, yr Wyddfa, gan gynnig golygfeydd anhygoel ar draws y môr i Iwerddon. Mae’r parc hefyd yn gartref i rwydwaith helaeth o lwybrau, dros 100 o lynnoedd a chopaon creigiog fel Cader Idris a Thryfan.

Siopa i'r eitha'!

Wrth ddewis cyrchfan siopa, efallai nid Gogledd Cymru yw'r cyrchfan gyntaf a ddaw i'r meddwl ond ei amrywiaeth ac unigryw a gemau cudd sy’n gwneud gogledd Cymru’n gyrchfan siopa dymunol. 

Cerddwch i lawr un o brif strydoedd ein trefi a cewch eich synnu gan yr amrywiaeth anhygoel sydd ar gael.  Mae nifer o'r siopau(sy'n cynnwys siopau sy'n arbenigo mewn llyfrau, cerddoriaeth, anrhegion Cymraeg) yn siopau annibynnol, sy'n golygu bod y gwasanaeth yn llawer mwy personol.

Os ydych yn hoffi ffasiynau dylunwyr, yna byddwch yn siŵr o ddod o hyd i rywbeth yn Wrecsam, neu Fangor ). Mae Llandudno neu  Brychdyn  hefyd yn cynnig cyfleusterau siopa ardderchog gyda chyfuniad o gadwyni’r stryd fawr a siopau annibynnol.

Mae Canolfannau Siopa Dylunwyr yng ngogledd Cymru yn darparu gwerth am arian ardderchog, yn ogystal â chyfleusterau bwyd a diod gwych. Canolfan Siopa Tweedmill, yn Nyffryn Clwyd, yw un o’r siopau mwyaf yng Ngogledd Cymru ac mae’n cynnig rhai o’r cynnyrch lleol gorau a brandiau adnabyddus.

Ac os na allwch wrthod taith i oleuadau llachar Lerpwl a Manceinion, yna mae’r dinasoedd hyn ychydig dros awr i ffwrdd mewn car. 

Bwyta allan

Mae gan Ogledd Cymru rai o’r tafarndai gorau yn y wlad - gan gynnwys un o’r mwyaf hynod, Gwesty Tŷ Coch ym Mhorthdinllaen, ar arfordir gogleddol Penrhyn Llŷn,

Theatr a diwylliant

Mae gan theatrau Gogledd Cymru rywbeth at ddant pawb: o berfformiadau dramatig adloniant o ganu yn yr ystlys - byddwch yn siŵr o gael noson o safon uchel un ai yn Gymraeg neu Saesneg yn unrhyw un o theatrau'r ardal.

 Os ydych yn edrych am rhywbeth ysgafnach, mae Gogledd Cymru yn croesawu comediwr drwy'r flwyddyn. Mae lleoliadau llai Gogledd Cymru yn croesawu perfformiadau llai, tra bod yr enwaumawr yn aml yn ymweld â Venue Cymru yn Llandudno neu Theatr y Pafiliwn yn y Rhyl.

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol hefyd yn teithio i'r Gogleddbob dwy flynedd, tra bod gwyliau fel, ‘Access All Eirias’ a Gŵyl Rhif 6 wedi dennu mwy a mwy o enwau mawr pop i'r ardal yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Awyr agored anhygoel

Dychmygwch hyn. Chwarel adawedig, a oedd unwaith y mwyaf yn y byd, wedi’i throi yn barth sip cyflymaf y byd. Neu beth am lagŵn syrffio artiffisial cyntaf y byd sy’n cynnig tonnau dau fetr yn gyson. Gallwch hyd yn oed ddringo i lawr i bwynt isaf Prydain, yn ddwfn o dan fynyddoedd Eryri. Gyda hyn i gyd, nid yw’n syndod bod gogledd Cymru yn cael ei adnabod fel canolfan antur yn y DU. P’un a fyddwch dan y ddaear ynteu’n uchel yn yr awyr, gall pob diwrnod fod yn antur pan fyddwch yn byw yng ngogledd Cymru. 

Diwylliant a threftadaeth

Mae yna ddigonedd o bethau i’w gwneud yng Ngogledd Cymru sydd ddim yn gofyn am helmed neu siwt wlyb. Mae gan ogledd Cymru dreftadaeth a diwylliant dwyieithog arbennig o gyfoethog, sy'n cynnwys cestyll canoloesol, trefi hanesyddol ac amgueddfeydd cyfareddol. I’r rheiny sydd wrth eu bodd â hanes, mae yna amrywiaeth anhygoel o eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a CADW i’w darganfod.

Back