Nyrsio

Nyrsys yw’r grŵp staff mwyaf yn y GIG. Mae nyrsys yn gweithio mewn pob math o leoliad iechyd o adran damweiniau ac achosion brys i gartrefi cleifion, â phobl o bob oed a chefndir.

Byddwch yn hyfforddi mewn un o bedwar prif faes nyrsio - oedolion, plant, anableddau dysgu neu iechyd meddwl. Mae yna lawer o gyfleoedd i ddatblygu eich gyrfa ac arbenigo yn BIPBC. Bydd llawer o’r cyfleoedd hyn yn gofyn am brofiad a/neu hyfforddiant pellach.

Cymunedol neu lym? 

Bellach mae mwy o’n nyrsys nag erioed yn gweithio mewn lleoliadau cymuned fel meddygfeydd, clinigau ac ysgolion ac ysbytai cymuned. Wrth i fwy o ofal gael ei symud allan o’r ysbyty i’r gymuned, bydd hyn yn cynyddu

Bydd cyfleoedd yn parhau i fodoli mewn lleoliadau ysbyty llym. Bydd gwasanaethau cleifion allanol, damweiniau ac achosion brys, theatrau llawdriniaeth, gofal y newydd-anedig neu niwroleg bob amser angen nyrsys hyfforddedig ac arbenigol.

Os ydych yn ofalgar, tosturiol ac yn meddu ar ymrwymiad i helpu pobl, byddwch yn dod o hyd i rôl nyrsio BIPBC sy’n addas i chi. Hefyd bydd angen i chi fod yn gallu cyfathrebu materion iechyd anodd yn effeithiol ac yn ddewr!

Bydwreigiaeth

Mae bydwragedd yn darparu gofal ac yn cynorthwyo merched a’u teuluoedd pan fyddant yn feichiog, yn ystod esgor ac yn ystod y cyfnod ar ôl genedigaeth baban. 

Byddwch yn bennaf yn delio â merched beichiog sydd angen cymorth a chyngor proffesiynol. Mae’n debygol mai chi fydd y prif weithiwr iechyd a chyswllt ar gyfer merch, yn darparu gwybodaeth yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn ei helpu i wneud dewisiadau deallus ynglŷn â’r opsiynau a gwasanaethau sydd ar gael ledled ei beichiogrwydd.

Byddwch yn arbenigwr ar enedigaeth ac mae’n debygol y bydd eich cyfrifoldebau yn amrywiol. Byddwch yn darparu:

  • gofal cynenedigol llawn, gan gynnwys dosbarthiadau i rieni, archwiliadau clinigol a sgrinio
  • nodi beichiogrwydd risg uchel
  • monitro merched a’u cefnogi yn ystod esgor a’r broses enedigaeth 
  • addysgu mamau newydd a beichiog sut i fwydo, gofalu ac ymolchi eu babanod 

Gallech fod yn gweithio â merched o amrywiaeth o gefndiroedd a bydd angen i chi fod yn ddigon hyderus i gyfathrebu â gwahanol bobl. Efallai bod rhai merched a’u teuluoedd yn ddigartref, wedi’u heithrio yn gymdeithasol, ag anableddau neu’n ifanc iawn. Efallai y daw rhai merched o gefndiroedd diwylliannol neu grefyddol penodol.  

Bydd pob merch angen i chi ddeall prosesau emosiynol, corfforol a seicolegol beichiogrwydd a genedigaeth. Weithiau ni fydd beichiogrwydd yn mynd yn unol â’r cynllun a bydd angen i chi gynnig cymorth a chyngor ar farw-anedig, erthyliad, marwolaethau ac abnormaleddau y newydd-anedig. 

Os ydych yn gweithio fel bydwraig cymuned, rydych yn debygol o ddatblygu perthnasau proffesiynol da â’ch teuluoedd, sy’n gallu gwneud cwnsela’n haws ar adegau anodd.

Yn aml byddwch yn gweithio ar rota ac ar alwad i ddarparu gofal 24 awr yng nghartref y ddynes yn ogystal ag yn yr ysbyty. 

Mae Prifysgol Bangor yn cynnig graddau cyn-gofrestru ym meysydd iechyd meddwl oedolion, plant, anableddau dysgu a bydwreigiaeth.  Llwyddodd y brifysgol i gyrraedd y trydydd safle yn y DU (Rhif 1 yng Nghymru) am Nyrsio yng nghynghrair Complete University Guide 2017. Mae timau academaidd yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, i sicrhau bod dysgu myfyrwyr o'r ansawdd uchaf posibl. Caiff elfennau academaidd eu haddysgu ar Gampws Bangor a Champws Wrecsam, a chaiff lleoliadau clinigol eu cynnig ar draws amrywiaeth o leoliadau yng Ngogledd Cymru.  Mae lleoliadau'n cynnwys gwasanaethau llym a chymunedol sy'n berthnasol i faes astudio, ac mae amrywiaeth o leoliadau pwrpasol cyffrous ar gael fel diwrnod gyda chaplan yr ysbyty, amser mewn uned mân anafiadau cymunedol neu gyda'r tîm adsefydlu cardiaidd.  Mae Nyrsio Prifysgol Bangor wedi cyrraedd y brig yn rheolaidd yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol blynyddol ac yn 2016, cyrhaeddodd 83% ar gyfer Nyrsio Oedolion am foddhad cyffredinol ymysg myfyrwyr a chafodd ei farnu'n arbennig o gadarnhaol am Wella Sgiliau Cyfathrebu (95%). 

Fel nyrs neu fydwraig sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yma yng Ngogledd Cymru ac yn y bwrdd iechyd mwyaf yng Nghymru - byddwch yn cefnogi ein hethos a'n gwerthoedd i sicrhau bod ein cleifion wrth wraidd popeth a wnawn. Gyda sgiliau gwaith tîm cryf, byddwch yn gallu dangos y gwerthoedd sy'n bwysig i ni, gan gyfathrebu'n dda â chydweithwyr a chleifion fel ei gilydd.

Mae cyfleoedd gyrfaol cyffrous yn aros i’r sawl sydd am gofrestru ac sydd newydd gymhwyso ynghyd ag i’r rhai profiadol y mae rhoi gofal o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar gleifion yn agos at eu calon ac sydd â'r weledigaeth a'r gallu i helpu'r gwasanaeth i symud ymlaen, gan gael y gorau o'u cydweithwyr a'r tîm. Ni fyddwch byth yn cyfaddawdu o ran ansawdd gan drin pobl eraill â pharch ac urddas.

Am hyn byddwn yn cynnig y canlynol i chi: byddwn yn darparu sesiynau cynefino ac ymsefydlu i chi ynghyd â rhaglen breceptoriaeth gynhwysfawr i'ch cefnogi yn ystod eich cyfnod o fod yn unigolyn graddedig newydd gymhwyso i fod yn ymarferydd cofrestredig i roi'r sgiliau a'r hyder i chi reoli heriau arfer nyrsio o ddydd i ddydd. Bydd gennych breceptor dynodedig a fydd yn eich arwain a'ch cefnogi yn ystod eich taith.   

Rydym yn ymrwymedig i roi gofal o'r radd flaenaf. Mae ein gweithlu nyrsio a bydwreigiaeth yn hollbwysig i'r llwyddiant hwn felly mae gennym gyfleoedd datblygu proffesiynol parhaus ardderchog yn fewnol er mwyn sicrhau eich bod yn cael manteisio ar weithgareddau dysgu a datblygu rheolaidd sy'n cynnal ac yn gwella eich gwybodaeth a'ch gallu trwy gydol eich gyrfa fel nyrs neu fydwraig yn BIPBC. Caiff astudio ôl-gofrestru i wella eich gwybodaeth a'ch sgiliau yn unol â'r llwybr gyrfaol o'ch dewis ei gynorthwyo'n rhagweithiol ac mae gennym gyfleoedd addysg a datblygu gwych oherwydd ein cysylltiadau agos â'n prifysgolion lleol. 

Byddwn yn sicrhau ein bod yn gofalu amdanoch ac yn eich cynorthwyo i wella eich sgiliau trwy astudio ôl-gofrestredig â chymorth, gwaith ar batrwm cylch i ddatblygu a gwella eich profiadau clinigol ac i gynorthwyo'r llwybr gyrfaol o'ch dewis. Mae gennym amrywiaeth o raglenni datblygu arweinyddiaeth ar gyfer darpar arweinwyr, sydd yn eich galluogi i fagu hyder yn eich rôl fel rheolwr. 

Gydag ymagwedd integredig at ofal iechyd, byddwch yn cael y cyfle i weithio ar draws safleoedd ysbyty gwahanol, gwaith yn y gymuned a hyd yn oed rai gwasanaethau meddygon teulu a byddwch yn mabwysiadu ymagweddau arloesol ac effeithiol tuag at ofal cleifion a darparu gwasanaethau ar draws ardal ddaearyddol fawr.  

 Anfonwch e-bost at ein tîm Addysg Nyrsio gydag unrhyw gwestiynau ac edrychwn ymlaen at glywed gennych BCU.nurserecruitment@wales.nhs.uk

 

Back