Helpu i ddarparu gofal o ansawdd uchel

Mae staff cymorth clinigol yn gweithio â Nyrsys, Bydwragedd, Meddygon a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd i ddarparu gofal o ansawdd uchel ar draws BIPBC.

Mae llawer o staff cymorth clinigol yn mynd ai i edrych ar ôl lles cyffredinol cleifion a'u cysuro. Mae rolau cymorth clinigol yn cynnig llwybr mynediad delfrydol at lawer o yrfaoedd mewn iechyd, megis nyrsio a bydwreigiaeth, yn enwedig ar gyfer pobl ag ymrwymiad a brwdfrydedd yn hytrach na chymwysterau academaidd.

Pan fydd cleifion yn cael eu trin mewn ysbyty, mae’n hanfodol bwysig bod lleoedd a chyfarpar yn cael eu cadw’n lân iawn. Mae pawb yn BIPBC yn gweithio’n galed iawn i atal lledaenu haint ac mae staff cymorth theatr a gwasanaethau dihaint yn canolbwyntio ar hyn yn benodol.

Mae staff cymorth angen amrywiaeth o sgiliau ac yn gweithio i BIPBC mewn gwahanol ffyrdd. Fel arfer bydd swyddogion diogelwch tân neu dechnegwyr awdio-weledol yn dod i mewn â phrofiad (ac weithiau cymwysterau) o rywle arall. Efallai y bydd rhai eraill yn dechrau mewn rôl arall. Er enghraifft efallai y bydd Swyddogion Iechyd a Diogelwch yn dechrau mewn rôl gweinyddol neu efallai y bydd Gweithwyr Cymorth Theatr yn dechrau fel Cynorthwywyr Gofal Iechyd.

Mae yna rolau cymorth, er enghraifft Swyddog Diogelwch, sydd angen ond ychydig o gymwysterau neu ddim cymwysterau, ar wahân i lythrennedd a rhifedd da. Fodd bynnag, dylai pawb sy’n gweithio mewn rolau gwasanaeth cymorth feddu ar sgiliau da o ran gwasanaethau i gwsmeriaid. Efallai mai staff BIPBC eraill bydd eich ‘cwsmeriaid’ mewn rhai achosion, ond byddwch yn dal i fod angen y sgiliau i ddelio â hwy’n gwrtais, ac weithiau mewn sefyllfaoedd llawn straen.

Os dymunwch ddatblygu o fewn BIPBC, mae pob rôl gwasanaethau cymorth yn cynnig y cyfle i ennill cymwysterau pellach a chael dyrchafiad i Reolwr neu Arweinydd Tîm. 

Darganfyddwch os oes gennych yr hyn sydd ei angen i ymuno â'r GIG  yma

Am unrhyw gwestiynau sydd gennych o bosibl ynglŷn â’n galwedigaeth, ebostiwch BCUHB.WorkforceServices@wales.nhs.uk

 

Edrychwch ar ein swyddi gwag cyfredol yma

Back