Cynlluniau hyfforddi sy’n wahanol i unrhyw un arall

Trwy hyfforddi yng Nghymru, cewch ddewis o blith dwsinau o raglenni hyfforddi arbenigol a hyblyg, o ansawdd uchel, a chael cymorth gan feddygon profiadol sy’n gallu cefnogi eich datblygiad.

Pleidleisiwyd yn Rhif 1

Cafodd BIPBC ei bleidleisio fel y gorau yn Arolwg Hyfforddiant GMC 2016 a chafodd sgôr mor uchel iddo gael safle 'gwyrdd' yn ôl y GMC sy'n golygu bod y rhan fwyaf o hyfforddeion yn gorfod cytuno ei fod 25 y cant yn uwch na'r cyfartaledd.

 

Yn flynyddol, gofynnir i hyfforddeion ym mhob ysbyty a sefydliad yn y DU ddarparu adborth gyfrinachol ar feysydd fel eu hyfforddiant cynefino, goruchwyliaeth, cymorth a’r amgylchedd i'r GMC, sydd yna’n cael ei fwydo’n ôl i Ddeoniaeth Cymru. 

O ganlyniad, mae wyth maes o ymarfer gorau wedi'i ddynodi ar gyfer Ysbyty Gwynedd yn arolwg eleni. Mae'r rhain yn cynnwys Meddygaeth Gyffredinol a Sylfaenol, Endocrinoleg a Diabetes, Anesthethetig ac Obstetreg a Gynaecoleg.

 

Lledaenu’r risg

Mae Cronfa Risg Cymru yn gofalu am eich holl anghenion o ran indemniad meddygol. Mae hyn yn golygu y bydd gennych indemniad llawn p'un a ydych yn gweithio mewn ysbyty neu fel meddyg teulu. Gallech arbed oddeutu £1,500 yn eich ail flwyddyn o hyfforddiant, ac oddeutu £2,400 yn eich trydedd flwyddyn.

Opsiynau hyfforddiant hyblyg

Gallwch hyfforddi ar sail llai nag amser llawn (LTFT), a Profiad y Tu Allan i’r Rhaglen (OOPE) yn golygu y gallwch gymryd seibiant i ennill profiad clinigol ychwanegol.

Contract addysg newydd unigryw i Gymru

Mae ein contract addysg yn gwarantu eich mynediad at yr holl glinigau cleifion allanol, sesiynau theatr, rowndiau ward a chyfleoedd addysgol eraill y mae eu hangen arnoch.

Rhaglenni hyfforddi arbenigol 

Mae Deoniaeth Cymru yn gweithredu amrywiaeth eang o raglenni hyfforddiant arbenigol i chi ddewis o’u plith fel y Rhaglenni Hyfforddiant Sail Eang yng Ngorllewin Cymru a Gogledd Cymru a nifer o hyfforddiant arbenigol megis y Rhaglen Meddygaeth Mynydd sy'n hyfforddi ar odre'r Wyddfa. Gall yr holl recriwtiaid i hyfforddiant Meddyg Teulu yng Nghymru roi eu cynlluniau hyfforddi mewn trefn o ddewis ac mae Gogledd Cymru yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd ar draws ardaloedd a lleoliadau gwledig a threfol.

Cyfleoedd cymrodoriaeth

Ymhlith yr opsiynau datblygu cyfleoedd hyfforddi ar Gymrodoriaeth Trac Academaidd Clinigol Cymru (WCAT) Cymru a Chymrodoriaethau Clinigol Arweinyddiaeth Cymru uchel eu parch. Trwy gwblhau’r Gymrodoriaeth, byddwch mewn sefyllfa ddelfrydol i arwain yr ymchwil pontio o’r fainc i ochr y gwely, ac adeiladu arno, neu welliannau wrth ddarparu gofal iechyd.

 

Cymhelliant ychwanegol

O fis Awst 2017, bydd cynllun cymell meddygon teulu GIG Gogledd Cymru yn cael ei gyflwyno mewn rhai rhannau o'r rhanbarth, yn cynnig pecyn cymhelliant £20,000 i feddygon teulu dan hyfforddiant wrth iddynt hyfforddi ac aros yn y swydd am flwyddyn o ymarfer wedyn. Telir ail daliad cymhelliant un tro o £2,000 i holl hyfforddeion y Rhaglen Hyfforddiant Arbenigedd Meddygon Teulu i helpu i dalu am eu harholiadau terfynol ar ôl astudio yng ngogledd Cymru.

Os ydych yn Feddyg Sylfaen Blwyddyn 1, mae gennych hawl i gael llety am ddim ym mha bynnag ran o'r Gogledd Cymru byddwch yn ei ddewis.

Rydym hefyd yn cynnig pecynnau adleoli cynhwysfawr.

Cyrsiau a ariennir

Mae gan Brifysgol Bangor leoedd ar gyrsiau israddedig ym maes nyrsio, radiograffeg a bydwreigiaeth a chyrsiau ôl-radd i fyfyrwyr o faes gwyddorau bywyd mewn nyrsio oedolion a chynorthwyydd meddygon.

 

 

 

 

"Mewn rôl hyfforddi rwy’n cael eu goruchwylio'n rheolaidd ac yn cael cymorth gwych wrth weithio tuag at fy nghymhwyster. Rwyf hefyd wedi cael y cyfle i gyflwyno poster mewn Cynhadledd Genedlaethol."    
Abigail
Gwyddonydd Clinigol dan Hyfforddiant (Awdioleg)
"Mae’r ymgynghorydd sy'n cydlynu ein rota yn awyddus iawn i hwyluso absenoldeb astudio. Yn ystod fy mis 4 byr yn DacAB, roeddwn yn gallu mynychu dau gwrs gan gynnwys ALTS a chyflwyno achos diddorol o drawma oedrannus mewn cyfarfod rhanbarthol."    
Tom
F2 DacAB
previous next
Back