Annog meddygon yfory, heddiw

Mae cefnogi myfyrwyr lleol trwy'r broses ymgeisio ar gyfer ysgol feddygol yn flaenoriaeth ar gyfer Adran Israddedig Ysbyty Gwynedd, ac rydym yn gobeithio y gallwn annog myfyrwyr i ddychwelyd i'r ardal fel meddygon Cymraeg eu hiaith unwaith y byddant wedi cymhwyso.  O garfan y llynedd o fyfyrwyr profiad, cafodd 68 y cant o'r rheiny a aeth ymlaen i wneud cais ar gyfer meddygaeth gynnig lle i ddechrau ym mis Medi eleni. Cyfartaledd cenedlaethol y DU yw 33 y cant yn unig.

Sioeau teithiol ysgolion a phrofiad gwaith

Nifer fach o ysgolion sy’n hollol ymwybodol o'r gofynion mynediad ar gyfer meddygaeth ac yn aml yn annog myfyrwyr i wneud cais am brofiad gwaith hyd yn oed os nad oes ganddynt y graddau gofynnol ar lefel TGAU.

Gwyddom ei bod yn anodd i fyfyrwyr wybod y llwybr gorau i brofiad gwaith a dilyn gyrfa mewn meddygaeth, ac rydym yn gweithio’n galed i geisio cefnogi’r meddyliau ifanc disgleiriaf yng ngogledd Cymru. Mae ein cyfres o Sioeau Teithiol Ysgolion, a ddechreuodd yn 2011, yn ceisio gwella safon y ceisiadau a dderbynnir ar gyfer y rhaglen profiad gwaith Blwyddyn 12.  Rydym yn targedu myfyrwyr 14 i 16 oed er mwyn eu cyrraedd cyn iddynt sefyll eu harholiadau TGAU ac yn canolbwyntio ar ddarparu gwybodaeth am y gofynion academaidd a heb fod yn academaidd ar gyfer meddygaeth.  Mae'r sesiynau hyn yn cwmpasu ardal economaidd-gymdeithasol eang yng Ngogledd Cymru, gan ehangu mynediad at feddygaeth fel gyrfa.

Mae profiad gwaith clinigol ar agor i unrhyw fyfyriwr ym Mlwyddyn 12 sydd wedi cyflawni’r graddau gofynnol ar lefel TGAU, ac sy’n llwyddiannus yn y cyfweliad.  Mae pob myfyriwr yn mynychu Ysbyty Gwynedd am bum niwrnod, lle y gallant gysgodi meddygon mewn amrywiaeth o leoliadau clinigol, a chloi eu hwythnos â chyflwyniad i'r tîm sy’n cynnwys ymgynghorwyr a myfyrwyr meddygol.

Ysbyty Tedi Bêrs

Mae Ysbyty Gwynedd yn darparu cartref ar gyfer Cangen Gogledd Cymru o’r Ysbyty Tedi Bêrs. Mae hyn yn galluogi myfyrwyr meddygol ar leoliad i barhau i leihau’r ofnau sydd gan lawer o blant am feddygon, nodwyddau ac ysbytai. Mae ein staff yn gallu cynnig tedi bêr bach i gleifion ifanc i helpu i leddfu eu gofid posibl ac mae’r tedi yn cael yr un triniaethau â’r plentyn. Yna bydd y tedis yn mynd adref â’r cleifion, a byddant yn cael eu hannog i ddod â tedi gyda nhw i unrhyw ymweliadau cleifion allanol dilynol.

Mae cynllun ‘Teddies for Loving Care’ (TLC) yn cael ei ariannu trwy arian y mae Seiri Rhyddion Gogledd Cymru wedi’i roi yn Ysbyty Gwynedd, Bangor gan yr Uchel Feistr Taleithiol, Ieuan Redvers Jones. Cafodd y fenter ei hymestyn i Ysbyty Glan Clwyd lle dosbarthwyd y llwyth cyntaf o dedis lliwgar.

Dywedodd Carole, ein Nyrs Reolwr Glinigol yn Ysbyty Glan Clwyd: “Bydd y tedis yn ei gwneud yn haws i’r adran drin plant ifanc heb achosi gormod o ofid iddynt. Mae’r ffaith eu bod yn cael cadw’r tedi fel gwobr fach hefyd.”

Diwrnodau astudio

Mae diwrnodau astudio yn dod â myfyrwyr ynghyd o bob rhan o’r rhanbarth i gymryd rhan mewn sesiynau sgiliau ymarferol yn ogystal â rhoi cyfle iddynt siarad â meddygon o amrywiaeth o arbenigeddau. 

Work experience schools 

Credwn fod cynnig profiad gwaith o safon uchel yn gyfle positif i gyfrannu at ein cymuned leol. Mae profiad gwaith yn gyfle i fyfyrwyr atgyfnerthu sgiliau dysgu sy'n seiliedig ar waith a'u helpu i wneud dewis gyrfa doeth. Bydd addasiadau rhesymol yn cael eu gwneud er mwyn sicrhau y bydd myfyrwyr ag anabledd yn gallu cymryd rhan actif mewn cyfleoedd profiad gwaith o fewn y sefydliad.

Gweithgaredd gwirfoddol yw profiad gwaith felly nid yw'r unigolyn yn cael gwobr neu dâl ariannol ac nid yw'n cael ei ystyried yn weithiwr cyflogedig. Bydd unrhyw un sy'n ymgymryd â phrofiad gwaith yn cael yr un  hawliau diogelwch o ran iechyd a diogelwch ag unrhyw aelod o'r cyhoedd sy'n mynd mewn i adeilad y Bwrdd Iechyd.

Beth yw manteision profiad gwaith?

Manteision i fyfyrwyr  

 1. Addysg a chanllawiau gyrfa: codi ymwybyddiaeth disgyblion am y ffactorau a all effeithio ar ddewis gyrfa a gofynion sectorau cyflogaeth penodol.
 2. Cymhwyster mewn pynciau unigol: gwella dealltwriaeth disgyblion o’r sgiliau sy'n cael eu datblygu o fewn y cwricwlwm.
 3. Cefnogaeth ar gyfer cymwysterau galwedigaethol: gwella dealltwriaeth disgyblion o'r meysydd galwedigaethol y maent yn astudio a chael gwybodaeth ac ennill sgiliau perthnasol.
 4. Dysgu am fyd gwaith: paratoi ar gyfer trosglwyddo o addysg i waith ac adnabod y mathau o sgiliau ac agweddau "cyflogaeth" sy'n ofynnol gan gyflogwyr; megis datrys problemau, hyblygrwydd a'r gallu i weithio ag eraill.
 5. Datblygiad personol a chymdeithasol cyffredinol: gwella eu hunanhyder, aeddfedrwydd a'u sgiliau rhyngbersonol.
 6. Ystod o brofiad cwricwlwm: cefnogaeth ar gyfer dysgu disgyblion mewn ystod o feysydd a fydd yn eu paratoi ar gyfer bywyd fel oedolyn, megis dealltwriaeth o faterion cymdeithasol, economaidd a diwydiannol.
 7. Iechyd a Diogelwch: helpu i godi ymwybyddiaeth disgyblion am bwysigrwydd dilyn gofynion iechyd a diogelwch yn y gweithle.
 8. Sgiliau allweddol: cynnig cyfleoedd i gasglu tystiolaeth a all gyfrannu at bortffolio sgiliau allweddol.
 9. Cynllunio Gyrfa: cyfrannu at ddatblygiad cynllun gyrfaol unigolyn ifanc.
 10. Ysgogiad a llwyddiant: helpu i godi ysgogiad a hunan-barch disgyblion drwy ddysgu drwy brofiad.

Manteision ar gyfer cyflogwyr BIPBC

Mae lleoliadau profiad gwaith yn rhoi nifer o gyfleoedd a manteision i’r bwrdd iechyd fel cyflogwr.  Y rhai a nodir yn aml yw:

 1. Dylanwadu ar ansawdd gweithwyr y dyfodol: Gallwn ni fel cyflogwyr wella ansawdd a pharatoi unigolion ifanc sy'n ymuno â'r farchnad lafur.
 2. Datblygu sianeli recriwtio: Gall adeiladau cysylltiadau gydag ysgolion lleol helpu i ddenu'r rhai sy'n gadael ysgol i swyddi a gall leihau costau recriwtio.
 3. Dylanwadu ar ddewisiadau gyrfa: Rydym wedi darganfod yn BIPBC bod lleoliadau profiad gwaith yn ffordd dda o godi proffil cyfleoedd gyrfa o fewn ein sefydliad.
 4. Codi proffil cymuned: Rydym fel sefydliad yn glynu at godi ein proffil yn y gymuned. Mae profiad gwaith yn ffordd werthfawr o greu darlun cadarnhaol ymysg unigolion ifanc, athrawon, rhieni a gweithwyr.
 5. Arloesi: Mae myfyrwyr yn gofyn cwestiynau ac yn rhoi safbwynt newydd i dasgau arferol. Mae ganddynt yn aml ddatrysiadau ffres, neu'r amser i ymchwilio i agweddau eraill. Am fwy o wybodaeth neu i drefnu eich profiad gwaith gyda ni:e-bostiwch ein tîm BCU.WorkExperience@wales.nhs.uk

Os hoffech ennill profiad gwaith Nyrsio rhaid i bob ymgeisydd fod yn 17 mlwydd oed neu drosodd. Mae cyfyngiadau oed ac academaidd yn cael eu rhoi ar gyfer adrannau arbenigol e.e Radioleg, Dieteteg, Patholeg.

"Gwnaeth lleoliad profiad gwaith yn Ysbyty Gwynedd yn 2009 gadarnhau fy nyheadau i ddilyn gyrfa mewn meddygaeth."    
Elen
Myfyriwr Meddygol 5ed Flwyddyn
"Roedd y sesiwn yn ddefnyddiol iawn a rhoddodd well syniad i mi o'r hyn y mae angen i mi ei wneud. Mae wedi fy ngwneud yn fwy penderfynol i ddod yn ddoctor iau."   
Myfyrwyr Blwyddyn 9
Mynychwr sioe deithiol
previous next
Back